نویسنده (های) وبلاگ دهیار بوبوک آباد دهیار یسرلو-احمدعلی کمنذی شورای قرخلر-مهدی کرمی محمدرضارشیدی شورای کوریجان -روح اله بهبهانی دهیار راهموار-سید بیت اله زینتی مصطفی نوروزی
آرشیو وبلاگ
      دیار تاریخی کوریجان (اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل)
برگی از تاریخ - روزنامه خاطرات عین السلطنه سالور-۱ نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸

برگی از تاریخ - روزنامه خاطرات عین السلطنه سالور

جلد نخست «روزنامه خاطرات عین السطنه»۱ یا قهرمان میرزا سالور، گوشه کوچکی از سرگذشت دردناک سرزمینی است که پادشاهی خوشگذران و شاهزادگانی نادان و ناتوان از کشورداری، برآن فرمانروایی می کردند. این بخش از یادداشت های قهرمان میرزا که بیگمان، پرکارترین یادداشت نویس دوران خویش است، سیمای کشور مارا در دورانی که مدرنیته ایرانی، راهکارهای نویی را برای گسست از واپسماندگی سیاسی و اقتصادی و تباهی مردم می جسته، به گونه ای برهنه و زشت به ما می نمایاند. دهه پایانی پادشاهی ناصرالدین شاه، دوره فروپاشی کامل مالیات ستانی سنتی ایران و چیرگی آشکار بریتانیا و روسیه تزاری بر آن ساختارهای مهم اقتصادی است که سازندگی ایران مدرن بدون توانا ساختن و استقلال آن ها، ممکن نمی بوده است.

سوی دیگر گرفتاری فرمانروایی در دوره پایانی پادشاهی ناصرالدین شاه، افزایش شمار و جایگاه شاهزادگان یک دسته ایلی و چالش آن ها با ایل ها و دسته های محلی در چیرگی بر شهرها و ولایات بود. راستی این است که در نیمه دوم پادشاهی ناصرالدین شاه، آن ساختار سنتی ایلی که از دیرباز در چالش و ستیز بر سرفرماندهی شهرها، ایالات و ولایات ایران گرفتار بود، اینک بر سر فرمانروایی محلی، با نیروی توانای دیگری هم روبرو شد. این نیروی تازه تشنه قدرت و مال، شاهزادگان گسیل شده از سوی دربار قاجاربودند. می توان گفت که به شکرانه پرکاری های خاقان، فتحعلیشاه قاجار که دستکم پانسد همسر داشت و در پایان کار بیش از یک سد و اندی شاهزاده ازاو به جای مانده بود که هر یک ده ها فرزند می داشتند، شاخه چیره ایل قاجار دیگر توانایی واگذاری فرمانروایی هیچ بخشی از ایران را به سد ها ایل و تیره ایلی بیرون از خاندان خاقان نمی داشت. اگرچه بسیاری از آن ایل ها هم از راه زناشویی با شاخه چیره قاجاران پیوند یافته بودند، اما خاندان خاقان فتحعلیشاه قاجار در درازای نزدیک به هفتاد سال به چنان شمار و نیرویی رسیده بود که نه تنها در برابر اشراف ایل های غیر قاجار، که در برابر خان های ایل خویش نیز قرار می گرفت. به این گونه و در کوتاه زمانی، نخستین الیگارشی خاندانی در درون سامان دیرپای فرمانروایی ایلی و ایلخانی ایران پدیدار گشت و گروهی گسترده از اشراف بر ساختار فرمانروایی چیره شدند که توانایی های مالی نوپیدا به همراه «دولت» و دربار و پیوند و پیمان با دو دولت نیرومند همسایه، پایگاه نخستین آن ها بود و نه ایل ها و ساختار ایلخانی.۲

یک نمونه برجسته چنین اقتداری، کامران میرزا نایب السلطنه، فرزند ناصر الدین شاه است که در سه سالگی به نیابت سلطنت و در شش سالگی به حکومت تهران گماشته شد! سیزده ساله بود که شاه اورا با لقب امیرکبیر به فرماندهی کل قوای لشگری گماشت و هنگامیکه پانزده سال بیش نداشت، شاه قاجار که بار سفر به عتبات بسته بود، برای نخستین بار اداره کشور را با رایزنی میرزا یوسف خان مستوفی الممالک به او سپرد. یکسال پس از آن هم در پی آمد ازدواجش، رسماً و بدون معاونت و رایزنی، نایب السلطنه پادشاه شد. این کارها به گونه ای گسست از راه و رسم ایلخانی قاجار بود. کامران میرزا در این مقام به چنان دارایی و جایگاهی رسید که نایب های او که گماشتگانش در اداره پایتخت بودند، با دستی گشاده و بدون بیم و هراس از دولت و قوانین نیم بند آن، به هرکاری که می خواستند دست می زدند. میرزا رضای کرمانی در بازجویی هایش، کارهای ستمگرانه کامران میرزا و نایبانش را یکی از انگیزه های خویش در کشتن ناصرالدین شاه برشمرده بود. یادداشت های قهرمان میرزا که نمونه های بسیاری را از این توانایی خاندانی و پیوند با دربار و دولت به دست می دهد، آن گاه که به کامران میرزا می پردازد، گویی به جای دوات، خون بر کاغذ می نشاند! موردی را در توانا شدن و مال دوستی او یاد می کند که داستان دست انداختن نایب السلطنه بر روستای چهارترخان در نزدیکی ورامین است. می نویسد این روستای پربارکه سال های درازی در تملک خوانین قاجار بوده، «این ده را آقا به قیمت ارزانی خرید و … به جزیی توجه و زور حکومت امسال شش هزارتومان [به رعایای همان روستا] اجاره رفت. سال دیگر دو مقابل می شود». (۶۰۴)

ناصرالدین شاه در پایان فرمانروایی پنجاه ساله اش که دستکم در راستای فرمانروایی، دوران آرامش نسبی در ایران است، هشتاد و پنج همسر و نود خواجه سرا در حرم داشت و بیست واندی فرزند از خود بجای نهاده بود. یکسال پیش از کشته شدنش در شست و هفت سالگی، «اعلیحضرت ازاین سفر تابستان از کلاردشت دختری آورده اند… اسمش را هم روشنک گذاشته» اند.( ۶٣۶) روشنک به هنگام کشته شدن ناصرالدین شاه سیزده سال بیش نداشت. همسران ناصرالدین شاه از میان ایل ها و تیره های ایلی بسیاری از سرتاسر ایران بودند. این رسم را ناصرالدین شاه از پدرش، محمدشاه آموخته بود که همسرانش از میان قاجار و غیر قاجار بودند. یکی از همسران محمدشاه، اقل (یا اغل) بیگم خانم از تیره ایلی ترکمن سالور (سالیر)، از ایل های باشنده در نزدیکی سرخس بود. قهرمان میرزا سالور، فرزند عبدالصمد میرزا عزالدوله است که او، یکی برادران ناتنی ناصرالدین شاه از این مادر ترکمن بود.۳

زندگی قهرمان میرزا سرنوشت غم انگیز نیروی جنگی پاسدار تمامیت ارضی ایران راهم به ما می نمایاند. هفده ساله بوده که پس از چند ماه بازدید از توپخانه و «آموزش» نظامی، و با اینکه به گفته خودش از هر ده تیری که برای شکار می انداخته، تنها یکی برهدف می نشسته، با درجه سرتیپ دوم توپخانه و لقب آجودان حضور به وزارت جنگ وارد می شود و پس از سالیانی دریافت «مواجب» لشگری، در بیست و شش سالگی پس از حکومت نهاوند و گرفتن لقب عین السلطنه از وزارت جنگ بازنشسته می شود. روشن نیست که چرا و چگونه کسی که بیشتر آزمون های جنگی اش در شکار کبک و بلدرچین و زاغچه بوده، به درجه سرتیپ دومی توپخانه رسیده و مهارت های او در این راستا چه بوده است. یادمانده های روزانه او هم براین گواه است که سپاهی که او سرتیپ آن است تنها نامی است برای دادن مواجب و پخش عناوین!

در فروردین ماه سال ۱۲۶٧خورشیدی (۱۸۸۸م) که سرتیپ هفده ساله همراه چند تن دیگر برای تمرین تیراندازی و خمپاره به میدان توپخانه رفته، می نویسد که «چند تیر گلوله و خمپاره انداخته، چند عدد آن ها بسیار خوب رفت، وسط نشانه خورد». تمرین نظامی آن ها هم مانند رفتنشان به شکار بلدرچین و کبک است که بامدادی بیدار شده و به فکر می افتند که «امروز زدن چند تیهو بدک هم نیست». گزارش رزمایش کسانی که سرتیپ و امیرتومان نیروی نظامی ایران بوده اند هم به همان اندازه بر پایه تفریح و شوخی است: «توپ نـُه پوند بی خان، عبدالله توپچی قزوینی پر کرد. به به، بارک الله آفرین … توپ سه پوند خان دار حسینعلی خان نشانه بسته، عجب، عجب … بارک الله سرتیپ، آفرین بر شما، سرتیپ خیلی قابل و با علم است». (۲٠۳) سه سال پس از آن، در سلام نوروز ۱۲٧٠ می نویسد که «ماشاء الله بس که امیر تومان و سرتیپ اول در پیاده نظام زیاد است» جای ایستادن نیست «با وجود اینکه نصف امیر تومان ها نیامده بودند.» (۳۵۰)

این «سرتیپ» توپخانه در یادداشتی دیگر می نویسد که ماه ها است که پول توپچی هارا نداده اند و «این قسم توپچی و سرباز نگاه می دارند و می خواهند شمشیر بزند و جلوی دشمن برود»! (۵۱٧) همین توپچی های بخت برگشته در نوروز سال ۱۲٧۲، سه سال پیش از کشتن ناصرالدین شاه، در خرگاه شاهی بست نشتند تا پولی دریافت کنند. یکسال پس از آن هنگامی که کامران میرزا نایب السلطنه برای فراهم کردن بازدید شاه به مدرسه نظام رفته، «جز شش هفت نفر شاگرد دیگر خبری نبود. بیچاره ها در اطاق سرد یخ رو به شمال بدون جرقه ای آتش روی یک تکه حصیر نشسته بودند». (۵٧۵) اما همین نایب السطنه، کامران میرزا کسی است که قهرمان میرزا در باره اش می نویسد «هرکجا از پول ما دستش بیفتد همین طور می خورد و نمی دهد. از من بیچاره تا حال سیصد تومان گرفته، دویست تومان از پول توپچی ها خورد». (۶٠۵)

در همه دورانی که قهرمان میرزا از گرفتاری های نیروی نظامی ایران یاد می کند، کامران میرزا وزیر جنگ ایران هم بوده است. شاه قاجار این مقام را پس از برکنار کردن سپهسالار که یکی از تواناترین سیاستمداران ایران بود، در سال ۱۲۶٠ به نورچشمی خود که بیست و پنج سال بیش نمی داشت و یگانه آزمون «نظامی» اش شکار کبک و تیهو بود ارزانی داشت و او تا به گاه ترور پدرش، شانزده سال وزیرجنگ ایران بود.۴ در مرداد ۱۲۶۸ همزمان با همان دورانی که قهرمان میرزا تمرین توپخانه را به همراه سرتیپ ها و امیرتومان ها به آن گونه که گفته شد یادداشت کرده، کامران میرزا وزیر جنگ در تلگرافی به ناصرالدین شاه که در آن هنگام در سفر اروپا و در پاریس بوده، چنین گزارش می دهد: «میدان مشق، مجلس شوری (مراد دارالشورای دولتی است)، رسیدگی به امور قشونی و سایر کارها برای این غلام فرصتی باقی نگذاشته… امور قشونی للـه الحمد از مرحمت و خاطر مبارک در کمال انتظام است. آنی از مشق و تکلیف خود هیچیک از اهل نظام غفلت ندارند. اردو ها منظم است»!۵

یادداشت های قهرمان میرزا برای آگاهی از بی سرو سامانی قانون و ساختار حقوقی درایران بسیار ارزشمند است. از یادداشت های او پیداست که سی سال پس از پیدایش عدلیه و گزینش وعباس قلی خان معتمدالدوله جوانشیر۶ به وزارت عدلیه، و هفده سال پس از آغاز کوشش های میرزا حسین خان مشیرالدوله قزوینی (سپهسالار) در سرو سامان دادن به ساختار حقوقی نوپای ایران، قانون و عدالت برهمان راه و رسم پیشین بوده است. در سال ۱۲۶۶ (۱۸۸٧م)، گویا سید محمد نامی که از کدخدایان نظمیه تهران بوده، فرزند نادر میرزا، یکی از شاهزادگان قاجار را پس از داشتن رابطه جنسی با او کشته بود. ادامه داستان را از زبان قهرمان میرزا سالور، برادر زاده ناصرالدین شاه بشنویم: «سه روز قبل پسر نادر میرزا را در خانه سید محمد، کدخدای اداره پلیس کشته بودند. حالا اقوال در باب طرز کشته شدن آن شاهزاده مختلف است ….. حالا هر کس چیزی می گوید که صدق و کذبش معلوم نیست. والله اعلم. مختصر قاتل را حبس کرده بودند. بعضی از شاهزادگان قوم و خویش مشارالالیه اجتماع در امامزاده کرده بودند و اجماعاً خدمت آقای نایب السلطنه بسیار حرکت های بی معنی کرده بودند. تا آخر حکم به کشتن قاتل شده بود. صبح آن روز، یعنی دیروز رفته اجماعاً در انبار همایونی، در همان جا تخماق (چکش چوبی) به سر قاتل زدند. هرکس از شاهزادگان، زن و مرد، پسر و دختر با هر حربه ای که فرض شود قاتل را زدند و در میدان ارک همایونی میر غضب سرش را بریده ولی تا آنجا مرده بود. بعد تا سبزی میدان سه چهار مرتبه قاتل را گاوسر زده بودند. هرکس در جلوی مرده بود کارد و قمه و چوب به مرده می زد. در سبزی میدان گلوی قاتل را سوراخ نموده نفت بسیاری در شکمش ریخته و آتش زده بودند…. بسیار بسیار بی رحمی نموده بودند». (۱۶۶)

واکنش «قانون گرایانه» ذات همایونی هم از این رفتار بی رحمانه، در روزگاری که وزارت عدلیه به فرمان همان وجود ذیجود برپا بوده، این است که «فرمودند شاهزادگان را بیاورید». بیشتر شاهزادگان را که نام و جاهی داشتند یا بخشید و یا برای چند روزی راهی زیارت قم و شاه عبدالعظیم کرد. دو تن از جوان ترها، «حسن خان (فرزند جاندار میرزا قاجار) و پسر برادر جاندار میرزا چوب مفصل بسیاری در حضور مبارک خوردند» تا همگان دریابند که کسی را بدون فرمان ملوکانه نمی توان کشت.

بیداد اشراف قاجار و ستم حاکمان در دهه پایانی پادشاهی ناصرالدین شاه چنان است که قهرمان میرزای جوان هم خموش نیست. می نویسد که «امروز (۲۶ بهمن ۱۲۶٩) یک نفر در وقت عبور اعلیحضرت به سمت دوشان تپه عریضه داده بود … [پس از] رد شدن اعلیحضرت آن عارض چاقویی بیرون آورده گلوی خودرا بریده بود و بعد کاردی به شکم خود زده…. چقدر ولایت شلوغ است که مردم از ظلم حکومت خودشان را می کشند. سال گذشته هم یک نفر یزدی در عبور اعلیحضرت خودش را زخم زد ولی خرخره بریده نشد». (۳۴۰) در هنگامی که در ملایر بوده می نویسد که «پذیرایی علما مرا خسته کرده، از هم چیز بیشتر این شهر آقایان و علما دارد». (۴۶۳) با این حال، عدالت و حقوق در ملایر هم مانند دیگر شهرها و روستا های ایران است. درهمان دوران که حاکم نهاوند بوده و می نویسد که «درایام توقف من در ملایر چند نفر تجار معتبر نهاوند که محل وثوق اهل بلد بودند به دستیاری قنبر علی خان، پسره سربازی راکه سابقه دشمنی با او داشته بودند در باغ خود برده انواع بلاها به سرش آورده، کارهای شنیع کرده سبیل اورا بریده بودند … بعد از آمدن قنبرعلی خان را اخراج کردم … تمامی تجار و مردم شهر حامی آن ها هستند (همان ها که آن کارهای شنیع را با آن نوجوان سرباز بخت برگشته مفقود الاثر کرده بودند)… هر قتلی اتفاق می افتد سی تومان حق حکومت است که به زبان لری “کالات” (خون بها) می گویند». (۴۶۴)

این بخش از یادداشت های روزانه قهرمان میرزا سالور با دورانی همزمان است که رادمردی به نام میرزا یوسف خان تبریزی مشهور به مستشارالدوله که کتاب «یک کلمه» را در باره قانون بیش از بیست سال پیش در پاریس نوشته بود، اینک در مقام کارگزاری «مُهام خارجه آذربایجان» در سال ۱۲۶٧، نامه ای درباره بی قانونی و عدالت به مظفرالدین میرزا ولیعهد نوشت که به بهای هفت سال زندان و سرانجام جانش تمام شد:

«ممالک وسیعه ایران، که وطن اصلی و خانه واقعی شاهنشاه اسلام است، به عقیده کافه سیاسیون در محفل خوف و خطر است…. در افواه منتشر است دولت ایران در خیال نظم و ترتیب دوایر دولتی است. عقلا می گویند بدون توضیع قوانین این حرکت مذبوح است. سیاسیون و حکمای عصر به آواز بلند فریاد می زنند : چون اهالی ایران از امیر و فقیر قانون را تقلید به اروپائیان می دانند و رشته تغییر و تبدیل مأمورین دولت از زمان قدیم در ید اقتدار شخص اول دولت است و اقدامات دولتیان در اصلاح حال اهالی و زیردستان بدون قانون با ترقیات محیرالعقول این زمانه مطابقت نداشته و ندارد… چون قانون را مضر به حال خود می دانند، تا جان در تن دارند اقدام به این امر نخواهند کرد… پیشامد امور روزگار مطلع می نمایم که با این ترقیات فوق العاده اروپائیان چندی نخواهد گذشت موقع حال اهالی ایران مقتضی آن خواهد شد که لابد و لاعلاج، دولت ایران، در سختترین روزگار، در عداد دول کنستیتوسیون (مشروطه، قانونمند) برمی آید و به اقتضای ملک و مملکت و مناسبت وضع و طبایع، مواد قانون را مجری می نماید و توجه معتنابه حاصل می کند. این ممالک وسیعه و اهالی و ملل متبوعه را در اجرای قانون به یک اسم و به یک چشم در تحت بیرق وطنپرستی می آورد و احکام عادلانه حریت افکار و مساوات حقوقیه را جاری نموده دیگر گوش به سخنهای واهی نمی دهد، چون پیشامد کار از آینده خبر می دهد.»

قهرمان میرزا شش ماه پس این نامه مستشار الدوله که از یادداشت هایش چنین بر می آید که از آن و از او آگاهی نمی داشته است، در آن هنگام که جوانی شانزده یا هفده ساله بیش نمی بوده، در یادداشت آدینه، هفتم ربیع الاول ۱۳۰٧ (نهم آبان ۱۲۶۸) می نویسد که «حکم به وزرا شده قانون بنویسند. دستور عثمانی و کد ناپلئون و قانون روس و اطریش را بنا شده ترجمه کنند و از میان آنها برای ایران قانونی انتخاب کنند. تا آخرش چه شود». در یادداشت سه روز پس از آن می نویسد: «قانون عثمانی را حضرت والا مُلک آرا ترجمه می کند. قانون های دیگر را حاضر ندارند (!) مشغول تحصیل و پیدا کردن آن ها هستند. ولی این کارها سرنخواهد گرفت. به جهت اینکه اجرا کننده آن کسی نیست. چندی دیگر معلوم خواهد شد. بسی از این چیزها شنیده و دیده ایم».

تاریخ گواه براین بدگمانی قهرمان میرزا سالور است که پس از چند ماهی، آن قانون نویسی و برگرداندن قوانین کشورهای دیگر به کنار نهاده شد. سال ها پیش از آن، دراردیبهشت۱۲۵۰ (۲۱ می ۱٨۷۱ م)، میرزا حسین خان مشیرالدوله قزوینی که هنوز سپهسالار نشده بود، دستینه ناصرالدین شاه را بر قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالت خانه های ایران در ۱۱٩ ماده نهاد. پس از آن هم در ۱۲۵۲، او و تنی چند از همفکرانش قانون نامه یا کتابچه «تنظیمات حسنه دولت علیه و ممالک محروسه ایران» را نوشتند که زمینه ساز برپایی ساختارهای مدنی و قضایی و تدوین حقوق و قضایی در ایران بود. اما دیری نپایید که سپهسالار برکنار شد، مستشار الدوله و دیگران هریک به سویی پراکنده شدند و عدلیه نیز برهمان روال پیشین به کار خویش ادامه داد.

به رشته گسسته کلام بازگردیم. بخش بزرگی از یادداشت های قهرمان میرزا به شکار می پردازد. اما نویسنده به همان اندازه که از شکار قوچ و بلدرچین شادمان می شود، از دیدن ماشین دودی یا راه آهن حضرت عبدالعظیم نیز به شگفتی می افتد. درحالیکه استفاده از تلگراف از دیرباز و همزمان با اروپا در ایران آغاز شده بود و تلفن هم یازده یا دوازده سال پس از اختراع آن، به شکل بسیار محدودی به ایران آمده بود، راه آهن از شمار آرزوهای دیرینی بود که بیشتر ایرانیان و از جمله باشندگان پایتخت تنها نامی از آن شنیده بودند. میزان واپس ماندگی اقتصادی ایران را در این دوران با این مقایسه ساده می توان دریافت که در سال ۱۲۶۶ (۱۸۸٧م) که نخستین امتیاز راه آهن به درازای ٨٧٠٠ متر یا کمتر از ٩ کیلومتر به مسیو بواتال فرانسوی واگذار شد، سرزمین عثمانی بیش از ۱٧٠٠ کیلومتر راه آهن داشت. در این آزمون ٩ کیلومتری هم، انگیزه بازرگانی و ترابری نبود. مسیوبواتال دریافته بود که سالانه سیسد هزار نفر از حرم شاه عبدالعظیم زیارت می کنند. انگیزه بواتال و همکاران بلژیکی اش در ساختن راه آهنی که زائرین را از نزدیکی دروازه خراسان به شهر ری می رسانید برای بهره برداری مالی از همین بازار زیارت بود. در آغازهم بسیاری از روحانیون که از چند و چون این ماشین آگاهی نمی داشتند ولی می دانستند که فرنگی های نجس این غول آتشخوار را اداره خواهند کرد، سر ناسازگاری با ماشین دودی داشتند. تنها پس از فرمان ناصرالدین شاه به شاهزادگان و درباریان برای سوار شدن ماشین دودی و از جمله اولین سفر خودش در واگن مخصوص بود که بیم و هراس مردم و فغان آخوندهای تهران کاهش یافت.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
گالری عکس های طایفه شیرازی نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸

این طایفه با دو فامیلی شیرازی و عباسی بیشتر در همدان ساکن هستند. جد این طایفه عباس پسر خوانده و داماد یوزباشی یوسف بوده  تعدادی از خانواده های این طایفه به نام او فامیلی خود را عباسی نامیده اند ولی اصل فامیلی آنها شیرازی می باشد 

 

 

   
حاج حسین رضا شیرازی  محمد اسماعیل شیرازی

    شیرازی  
کرمعلی شیرازی بیرامعلی شیرازی امامعلی شیرازی  

فرزندان محمد اسماعیل شیرازی پسر عباس

   
حاج نادعلی عباسی قاسمعلی شیرازی احمد(شکور) عباسی

   
غلام حسین عباسی غلام حسن عباسی سلطان حسین عباسی

فرزندان غلامحسین

داود عباسی (شیرازی) تقی عباسی (شیرازی)


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عید قربان در کوریجان نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸

مردم این روستا قربانی کردن گوسفند برای کسانی که قبلا به سفر حج تمتع مشرف شده اند را واجب می دانند و گوشت قربانی را بین مستمندان تقسیم می کنند.
 علاوه بر آن در این روز رفتن به زیارت اهل قبور مورد توجه مردم کوریجان بوده و شب عید قربان به زیارت امامزاده های روستا می روند و اعتقاد دارند اولین جمله ای که از زبان کسی می شنود تفسیری از اینده است و در گذشته که روی سقف خانه ها روزنی به نام پاجا وجود داشت روستاییان شب عید قربا ن از این روزن به گوش می ماندند تا جمله ای ازخانه بشنوند و آن را برای خود تفسیر می کردند .

رسم دیگری به نام  (شال سالاماخ )اوجود داشت  که جوانها و نوجوانها معمولاَ از پاجا و بعده ها هم از پشت بام آویزان می کردند و صاحب خانه عیدی (تخم مرغ رنگی یا نبات و یا گردو  و یاچیز دیگر...)به شال می بست

شهریار تبریزی به این رسم زیبا در منظومه حیدر بابا اشاره کرده است

آی نه گوزل قایده دی شال سالاماخ        بی گلینه بیراملوقون باغلاماخ

رسم دیگر هم این بود که  موقع عصر یا شب که به امامزاده می رفتند در مسیر امامزاده اکثراَ جوانها نیت می کردند ومی غلتیدند و اعتقاد داشتند که حتماَحاجت روا می شوند.

در گذشته رسمی به نام منجوق چیخارتماق وجود داشت که آنرا در جای دیگر شرح خواهم داد


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه نوروزی (گوران) نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸

 

شجره نامه های اقوام و طوایف کوریجان به صورت منظومه ای در آینده در کتاب تاریخ کوریجان چاپ خواهد شد در ادامه شعر شجره نامه خاندان نوروزی را مشاهده نمایید


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سیر رشد جمعیت کوریجان و مهاجران نسبت به شهرها و روستاهای اطراف نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸

 

در سال ١٣٣۵ کوریجان  ١٩٠٠ نفر (١)جمعیت داشته است در مقایسه با کوریجان در آن زمان بسیاری از بخشها و شهرهای امروزی جمعیت بسیار کم داشته و روستای کوچکی بوده اند  مثلا قهاوند مرکز بخش شرا {٢}  با ۶١۴ نفر جمعیت دهی از دهستان شرا و جز بخش رزن آن زمان بوده است  شیرین سو مرکز بخش شیرین سو {٣}  که کمتر از یک سوم جمعیت کوریجان را داشته است از سال ١٣٧٩ مرکز بخش می باشد. و رزن مرکز بخش رزن {۴} درآن زمان  که حدود بیست سال است که مرکز شهرستان رزن است در آن زمان ١۵٠٠ تن سکنه داشته است یعنی حدود  ٧٠ در صد جمعیت کوریجان را داشته است

 و این عدم رشد جمعیت کوریجان در ۵٠ سال اخیر یا بهتر بگویم مهاجرت از این روستا علتهایی داشته است که در ادامه مقاله به آن اشاره خواهیم کرد

ولی روستای مهاجران در بخش لالجین شهرستان بهار نیز مشابه کوریجان از غافله رشد عقب مانده است مهاجران در سال ١٣٣۵حدود ۵/٣ برابر شهر رزن در آن زمان جمعیت داشته است و دو برابر کبودراهنگ و....

این به  همین جا ختم نمی شود بسیار ی از امکانات کوریجان نسبت به گذشته نه تنها بهبود نیافته بلکه کمتر شده است

مرکز بهداشتی درمانی کوریجان که زمانی چندین خانه بهداشت و روستای قمر را تحت پوشش داشت امسال یک پزشک هم ندارد{۴}

از لحاظ امکانات رفاهی کنار جاده زمانی از همدان تا تهران کنار جاده  پمپ بنزینها و مهمانخانه های کنار راهی کوریجان شهرت بسیار داشته است بازارچه کنار جاده کوریجان که مایحتاج صنعتی و کشاورزی روستاهای نیمه شمالی استان را تامین می کرده است و... که همه بدلایلی که در ادامه مطلب عرض خواهم کرد از بین رفت

(١) کوریجان . (اِخ ) دهی از دهستان حاجیلو که در بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان واقع است و 1900 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

{٢}قهاوند. [ ق َ وَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شراء بخش رزن شهرستان همدان ، سکنه ٔ آن 614 تن . آب آن از قنات . محصول آن لبنیات ، حبوب و شغل اهالی آنجا زراعت وگله داری است . راه مالرو دارد و در تابستان اتومبیل از آن میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

{٣} شیرین سو. (اِخ ) دهی است از بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان . سکنه ٔ آن 597 تن . آب از چشمه و چاه . راه آن ماشین رو. صنایع دستی زنان قالی بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

{۴} رزن . [ رَ زَ ] (اِخ ) نام بخش و نیز قصبه ٔ مرکز بخش رزن شهرستان همدان . ادارات دولتی قصبه : بخشداری ، دارایی ، پست و تلگراف ، اقتصاد، غله و نان ، دسته ٔ ژاندارمری . بوسیله ٔ تلفن با شهرهای مجاور ارتباط دارد. سکنه ٔ آن 1500 تن . محصولات عمده ٔ آن غلات و حبوب و لبنیات و انگور. آب مزروعی آنجا از قنات و رودخانه ٔ ورقستان . و مشخصات بخش بشرح زیر است : حدود - شمال و خاور: بخش آوج شهرستان قزوین . شمال باختر: دهستان بزینه رود بخش قیدار شهرستان زنجان . باختر: بخش کبودراهنگ و بخش مرکزی همدان . جنوب : بخش وفس از شهرستان اراک . جنوب خاوری : بخش نوبران شهرستان ساوه . رزن از چهار دهستان بنام : درجزین ، سردرود، پیشخور، وفس عاشقلو و قسمتی از قراء شراء تشکیل شده . تعداد قراء و سکنه ٔ دهستانهای آن بشرح زیر است :
1- درجزین 88 آبادی 56000 تن
2- سردرود 54 آبادی 30000 تن
3- پیشخور 28 آبادی 4000 تن
4- وفس عاشقلو 14 آبادی 6500 تن
قسمتی از شراء 18 آبادی 7000 تن
جمع: 202 آبادی 104500 تن . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

مهاجران . [ م ُ ج ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان با 5200 تن سکنه . محصول آن غلات ، لبنیات و انگور است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

{۵} سال ١٣۶۶ بود


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شعر ترکی-قیش نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
قیش

 

کاشکه گنه قیش گله          قارلو بولوتلارگله

چللریمیز   یاشارا                داملاروموز اغارا

منقلیمیز کیک الا              ذغاللارو    اتالا

کرسوموزو اسیده            چلمگی تز پیشیره

دادام قناخ گتیره           سلبی بی ایگ اگیره

ننم نه ایش باشونا      بال قارداشوم دالونا

گل لری تز   اوخویا      اولمه لری توخویه

وبلاگ سوزن- شعر از مهدی مصطفوی http://www.sozanso.blogfa.com/post-6.aspx

  نظرات ()
مطالب اخیر اولین بیانیه تشریحی دکتر احمدی نژاد منتشر شد. دام خودرویی چینی‌ها برای مشتریان ایرانی قتل مدیر گروه به خاطر اخراجش از یک گروه تلگرامی پیگیری وزارت خارجه برای بازپس گیری دو جزیره از امارات امام جمعه موقت همدان گفت: برای داشتن جامعه‌ ایمانی باید فرهنگ اقامه نماز را تقوی جزئیاتی از حال و هوای موشک‌های بالستیک ایران از زبان وزیردفاع فرمانده نیروی انتظامی نهاوند گفت: نیروی انتظامی در حال بررسی موضوع اسیدپاشی امرو جزئیاتی از اعتراف جاسوس دستگیر شده آمریکایی سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان همدان گفت : شهرستان همدان در ثبت بیش از 90 درصد روستاهای شهرستان همدان از سیستم جمع آوری زباله برخوردارند
کلمات کلیدی وبلاگ کوریجان همدان (۸٦) محمدرضا رشیدی (٦۱) خاندانها و طوایف کوریجان (٦٠) کوریجان کبودراهنگ (٥٩) کوریجان (٤٦) ورزشکاران کوریجان (٤٤) استان همدان (۳٥) شهرستان بهار (۳٥) نمایندگان مجلس (۳۳) تاریخ کوریجان (۳٢) شعر ترکی (٢٩) نماز جمعه (٢۸) فتح علی حسینی (٢۸) فرماندار رزن (٢٦) نمازجمعه (٢٥) همدان (٢٢) کونگ فو کوریجان (٢٢) شهرستان رزن (٢٢) شهرستان ملایر (٢۱) پایگاه سماء کوریجان (٢۱) استاندار همدان (٢٠) افتتاح پروژه (٢٠) ادبیات ترکی (٢٠) عکس قدیمی (۱٩) شجره نامه (۱۸) هفته دولت (۱٧) امام جمعه همدان (۱٧) حضرت آیت اله محمدی (۱٦) اقتصاد مقاومتی (۱٦) پایگاه مقاومت بسیج روستای کوریجان (۱٦) گالری عکس (۱٥) عکس (۱٤) بخشدار مرکزی کبوداهنگ (۱٤) شهید مدافع حرم (۱۳) رمضان (۱۳) کبودراهنگ (۱۳) آمریکا (۱٢) شهدای کوریجان (۱٢) مسئول فناوری اطلاعات پایگاه سما کوریجان (۱٢) حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ (۱۱) راه و شهرسازی همدان (۱۱) محمد ناصر نیکبخت (۱۱) ترجمه ترکی (۱۱) شهر همدان (۱۱) سید حیدر بیات (۱۱) دعای روزهای ماه رمضان (۱۱) یادواره شهدا (۱۱) اسد آباد (۱۱) بزرگان و مشاهیر (۱٠) ملایر (۱٠) شهرستان فامنین (۱٠) راه و شهرسازی کبودراهنگ (۱٠) شهرستان نهاوند (۱٠) شهرداری همدان (۱٠) سردار شهید حاج حسین همدانی (٩) صنعت توریسم و گردشگری (٩) علی تعالی فرماندار محترم شهرستان همدان (٩) مدیرکل میراث فرهنگی - گردشگری و صنایع دستی (٩) راه پیمایی 22 بهمن (٩) جمعیت (٩) تودیع و معارفه (٩) کوریجانی های مقیم تهران (٩) حسین افشاری (٩) امام جمعه ملایر (٩) دهه فجر 1395 (۸) نوحه ترکی (۸) کتاب روزنامه خاطرات عین‌السلطنه (۸) مصطفی نوروزی (۸) ورزش و جوانان (۸) شهر جدید حورا (۸) معاون فرماندار همدان (۸) کبود راهنگ (۸) شهرستان اسد آباد (۸) روستای قرخلر (۸) حمیدرضا زمانی (۸) فرماندار همدان (۸) بسیج خواهران کوریجان (٧) گرامیداشت حماسه 9 دی (٧) روستای یسرلو (٧) شهرستان همدان (٧) امام جمعه نهاوند (٧) اداره ورزش و جوانان کبودراهنگ (٧) مهندس علی یعقوبی (٧) شهرستان کبودراهنگ (٧) اعتبارات (٧) آموزش و پرورش (٧) هاشمی رفسنجانی (٧) مقام معظم رهبری (٧) کوریجانی های مقیم همدان (٧) دهیار کوریجان (٧) یادواره شهدای کوریجان (٧) اسناد تاریخی (٧) تبریک و تهنیت (٧) نماز جمعه همدان (٧) محمد جواد ظریق (٦) وزیر امور خارجه (٦) آداب و رسوم و آیین ها (٦) راهموار (٦) مارهموار (٦) فرمانده انتظامی (٦) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٦) عین السلطنه قاجار ارباب کوریجان (٦) قهرمان میرزا سالور، (٦) فرمانده سپاه (٦) انقلاب اسلامی (٦) رئیس جمهور (٦) انتخابات مجلس شورای اسلامی (٦) دانش آموزان مدرسه (٦) گروه تئاتر( نمایش) (٦) احسان قنبری (٦) مسابقات کونگ فو (٦) روحانیون کوریجان (٦) فرماندار بهار (٦) یداله ابراهیم خانی (٦) همایش بزرگ کونگ فوکاران کوریجان (٦) شورای شهر همدان (٦) علی مالمیر (٦) سمن های مدیریت شهری (٦) معاون استاندار همدان (٦) برجام (٦) استقبال از سفر (٥) شهرداری منطقه 2 (٥) شهر لالجین (٥) شهر جهانی (٥) سید مصطفی موسوی (٥) اشتغال روستایی (٥) مدرسه کوریجان (٥) راه و شهرسازی کبودراهنگ شهرسازی (٥) مسجد صاحب الزمان کوریجان (٥) بخش شرا (٥) کسب و کار در کوریجان (٥) اصحاب رسانه (٥) سندقدیمی (٥) کارگروه اشتغال (٥) هیئت کونگ فوتوآ (٥) انتخابات ریاست جمهوری (٥) ورزش بانوان (٥) غار علیصدر (٥) ایام فاطمیه (٥) سربازی (٥) خبرنگار (٥) روستا (٥) شعر (٥) دانشگاه (٥) شهرداری (٥) مزار شهدای کوریجان (٥) اخبار همدان و کوریجان (٥) تویسرکان (٥) 13 آبان (٥) عید غدیر خم (٥) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٥) همسایه کوریجان (٥) پل تاریخی کوریجان (٥) ورزش و جوانان همدان (٥) اربعین 95 (٥) خادمان زائران اربعین همدان (٤) نماز جمعه ملایر (٤) امام جمعه فامنین (٤) حجت الاسلام محمدباقر برقراری (٤) امام جمعه اسد آباد (٤) علی تعالی (٤) مهاجران همدان (٤) قهاوند (٤) بنیاد شهید (٤) لالجین (٤) فولکورها (٤) خاندان قویون باش (٤) طایفه زمانی و علیزمانی (٤) سرشماری (٤) شورای اسلامی روستای کوریجان (٤) کتاب تاریخ و فرهنگ کوریجان (٤) راهدارخانه (٤) حضرت آیت الله نوری همدانی (٤) سردار سلیمانی (٤) تاریخچه سربازی (٤) فرمانداری کبودراهنگ (٤) اربعین (٤) رئیس دانشگاه (٤) خودرو (٤) روحانی (٤) مجلس شورای اسلامی (٤) محرم (٤) فوتبال (٤) نمایشگاه (٤) تامین اجتماعی (٤) آزمون (٤) کتابخانه عمومی (٤) راه آهن (٤) سرمایه گزاری (٤) محیط زیست (٤) احمدی نژاد (٤) پلیس فتا (٤) صاحب نوری (٤) دانشگاه علوم پزشکی همدان (٤) معاون (٤) تحصیلکردگان کوریجان (٤) مسئول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کب (٤) سالن ورزشی امام علی کوریجان (٤) تبلیغات اسلامی کبودراهنگ (٤) شبکه بهداشت و درمان (٤) رژیم صهیونستی (٤) دولت تدبیر و امید (٤) ستاد نمازجمعه کوریجان (٤) تصادفات در جاده های کوریجان (٤) محمود نوروزی (٤) امام جمعه رزن (٤) تیم کشتی کوریجان (٤) حفاظت محیط زیست (٤) رئیس اوقاف و امور خیریه استان همدان (٤) اعزام زائرین به کربلا (٤) شورای‌عالی فضای مجازی (٤) معرفی کوریجانی موفق (٤) احمد محمدی راستی (٤) شهردار فامنین (٤) شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید (٤) رونق اقتصادی روستاها (۳) شهرستان تویسرکان (۳) دهیاران همدان (۳) حوزه حضرت مریم(س) (۳) عاطفه زارعی (۳) مدیر کل امور کتابخانه های عمومی (۳) ذاکران اهل بیت (۳) مدیر کل ورزش و جوانان همدان (۳) دانشگاه جامع علمی کاربردی (۳) فرماندار کبود راهنگ (۳) صنعت مهدن تجارت (۳) وداع با مدافعِ حرم (۳) سال 1363 (۳) سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان (۳) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا رییس تبلیغات اسلامی (۳) سرمایه‌گذاری در شهرستان رزن (۳) توابع کوریجان (۳) مهری بهمند (۳) بحرانهای زیست محیطی (۳) بخشداری کوریجان (۳) خاندان امینی (۳) باجی خانم شاهوریلو (۳) نشست روشنگری (۳) روز ملی کونگ فو (۳) قهرمانی کونگ فو کوریجان (۳) فعالان فرهنگی (۳) بخش لالجین (۳) مراکز بهداشتی درمانی (۳) داعش (۳) امام جمعه موقت (۳) امیر خجسته (۳) مهدی غلامی (۳) گالری عکس طایفه بهبهانی (۳) رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودرآهنگ (۳) معرفی مشاغل تولیدی و خدماتی کوریجان (۳) نماینده ملایر (۳) حاج ولی ا کلامی زنجانی (۳) شناسنامه قدیمی (۳) حمید عبدلی (۳) رایکان سفلی (۳) دهستان مهاجران (۳) امام جمعه (۳) دکتری (۳) فنی و حرفه ای (۳) جمعیت هلال احمر (۳) نوزاد (۳) بیمارستان (۳) تبریک سال نو (۳) سفیر (۳) اقتصاد (۳) عاشورا (۳) گردشگری (۳) نقشه (۳) امنیت (۳) حضرت علی (ع) (۳) ترکیه (۳) نیروی انتظامی (۳) مشهد (۳) محیط بان (۳) سوریه (۳) نهاوند (۳) تسلیت (۳) شورای شهر (۳) طایفه غیبی (۳) مجلس ترحیم (۳) وزیر فرهنگ و ارشاد (۳) وزیر داد گستری (۳) ابوالفضل محمدی (۳) خانواده شهدا (۳) انتخابات شوراها (۳) فرهنگ جغرافیایی ج5 (۳) شهرهای استان همدان (۳) جواد امینی (۳) گالری عکس طایفه میرزایی (۳) تقدیرو تشکر (۳) تعزیه خوانهای کوریجان (۳) مکتبخانه (۳) دانلود نوحه ترکی (۳) صنعت سفال (۳) تپه تاریخی کوریجان (۳) روز قدس (۳) عید قربان (۳) خاندان نوروزی (۳) امامزاده جعفر (۳) بخشدار مرکزی بهار (۳) بولدینگ و بیلیارد (۳) حجت الاسلام احد آزادیخواه ها (۳) رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (۳) کشف مواد مخدر (۳) سید اسد (٢) محله حسین بابا (٢) رضا میرزایی (٢) امام جمعه کبودر آهنگ (٢) اسد الله ربانی مهر (٢) رئیس قوه قضایی (٢) شرکت غله وخدمات بازرگانی (٢) رنجبر ضرابی (٢) فرمانده سپاه قهاوند (٢) نماینده تویسرکان (٢) حمدالله چاروسایی (٢) حجت الاسلام سید حسن فاضلیان (٢) سید حبیب‌الله موسوی‌بهار (٢) آیت اله هاشمی (٢) سمن های استان همدان (٢) اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان، (٢) نماز جمعه رزن (٢) حجت الاسلام عباسعلی مغیثی (٢) فرماندار اسد آباد (٢) محمود رضا عراقی (٢) نماز جمعه اسد آباد (٢) حمید رضا حاجی بابایی (٢) سازمان میراث فرهنگی کشور (٢) حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی (٢) کنوانسیون راهنمایان گردشگری (٢) حجت الاسلام سید هاشم موسوی (٢) ثبت ملی (٢) جشواره (٢) بخشدار مرکزی همدان (٢) تشییع (٢) سخنران (٢) ادبیات کودکان (٢) مدال (٢) مرد کوریجانی ٣۵٠٠ ساله (٢) اسکلت انسانی در موزه هگمتانه (٢) مواد مخدر (٢) رئیس مجمع تشخیص مصلحت (٢) لغت نامه دهخدا (٢) هفته دفاع مقدس (٢) بدهکار (٢) علی مطهری (٢) آنا یوردوم (٢) پرویز اذکایی (٢) روستاهای ایران (٢) دحوالارض (٢) نشر (٢) خانه بهداشت (٢) طایفه گوران (نوروزی) (٢) طایفه حسینی (٢) حضرت زینب (س) (٢) خاندان عباسی (٢) کار آفرینی (٢) عزاداری حسینی (٢) پدافند غیر عامل (٢) ایستگاه راه آهن همدان (٢) ربان فارسی (٢) سعید کریمی (٢) روزنامه خاطرات عین السطنه (٢) لیست آثار تاریخی (٢) گالری عکس طایفه رشیدی (٢) کاظمی افشار (٢) میرزا علی معجز شبستری (٢) حاج اشرف کوریجانی (٢) گالری عکس طایفه غیبی (٢) گالری عکس طایفه عباسی (٢) گالری عکس طایفه زمانی (٢) مرکز بهداشتی درمانی کوریجان (٢) مدیریت پسماند (٢) اشتغالزایی (٢) رزن (٢) همایش شیرخوارگان حسینی (٢) نوحه خوانهای کوریجان (٢) هیات امنا (٢) مجتمع رفاهی کوریجان (٢) حسن عباسی (٢) شیخ عبدالله زاهد مهاجر (٢) نتانیاهو (٢) تعطیلی مدارس (٢) ضرب المثل (٢) فدراسیون فوتبال (٢) لاریجانی (٢) نخبگان (٢) صنایع دستی (٢) تصادف (٢) تئاتر (٢) جاده (٢) شهریار (٢) زن (٢) نشست خبری (٢) شهادت (٢) ماه محرم (٢) کودک (٢) پل (٢) عارف (٢) قتل (٢) لینک (٢) آرشیو عکس (٢) صندوق مهر امام رضا (٢) فتنه (٢) سیزده بدر (٢) وطنم (٢) نوروزی (٢) مهاجران (٢) امر به معروف (٢) بانک (٢) محسن رضایی (٢) امریکا (٢) روسیه (٢) تعزیه (٢) عید نوروز (٢) نیروگاه (٢) درمانگاه (٢) پرستار (٢) درگذشت (٢) جورقان (٢) روز جمهوری اسلامی (٢) پور محمدی (٢) میهمان (٢) وزیر نیرو (٢) مشارکت مردم (٢) وقف (٢) انتظامی (٢) مدیریت بحران (٢) ثبت نام (٢) روابط عمومی (٢) اردو های جهادی (٢) دادستان (٢) گوران (٢) سازمان سنجش (٢) رئیس مجلس (٢) آبرسانی (٢) مراجع تقلید (٢) غیر مجاز (٢) قلیان (٢) سواد آموزی (٢) کندیمیز (٢) شهید مدنی (٢) حاج سلیم موذن زاده (٢) مسجد مهدیه (٢) بخشدار شیرین سو (٢) نماز جمعه نهاوند (٢) جشن بزرگ انقلاب (٢) مسلم غلامی (٢) شجره نامه طایفه نظری (٢) تشکیل گروه هم اندیشی کوریجان (٢) عزالذوله (٢) گالری عکس طایفه نظری (٢) موضوعات اصلی وبلاگ (٢) اوشاق لیق شعرلری (٢) گالری عکس طایفه جعفری (٢) گالری عکس طایفه اصلانی (٢) شجره نامه طایفه شیرازی (٢) شجره نامه طایفه بهبهانی (٢) نبرد کوریجان (٢) پل تاریخی مهاجران (٢) سفرنامه ابوالحسن خان فخرالملک اردلان (٢) گالری عکس طایفه جمشیدی (٢) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا (٢) حجت‌الاسلام مجتبی چیتگری (٢) ورزشگاه امام علی (ع) کوریجان (٢) یادواره شهدای ورزشکار (٢) امامزادگان همدان (٢) ابراهبم الهی تبار (٢) تلگرام (٢) دهه فجر 1392 (٢) سرپرست فرمانداری رزن (٢) رضا قیاسی (٢) پاسخ به نظر (٢) نتایج انتخابات شورا های شهر همدان (٢) رسول منعم (٢) جشنواره تئاتر کودک و نوجوان (٢) ابوذر عباسی (٢) فرماندارکبودراهنگ (٢) راه و شهرسازی (٢) امام جمعه همدان (٢) حسن لطفی (٢) کالای قاچاق (٢) همایش کوهنوردی (٢) سردار سرلشکر محمدعلی جعفری (٢) معاون وزیر راه و شهرسازی (٢) مسابقات قرانی (٢) بخش مرکزی همدان (٢) بخش قروه درجزین (٢) شهر نهاوند (٢) گرانی خودرو (٢) سالور (٢) شورای اسلامی شهر همدان (٢) مسابقات قهرمانی استان (٢) ورزش بانوان کوریجان (٢) تاریخچه برگزاری نمازجمعه (٢) پلیس را ه همدان (٢) سید بیت اله زینتی -دهیار راهموار (٢) گزارش عملکرد دهیاری (٢) مرکز مدیریت راه‌های استان همدان (٢) پیام تشکر برای حضور در مراسم ختم و تسلیت (٢) حضرت آیت اله ملاعلی معصومی (آخوند همدانی ) (٢) روح اله بهبهانی (٢) it*ict (٢) روستای بوبوک آباد (٢) فرماندار فامنین (٢) ظاهر پورمجاهد (٢) قهورد علیا (٢) مزارع و باغات تابعه کوریجان (٢) دهستان چاه دشت (٢) راِیکان علیا (٢) حوادث شهری (٢) روستای مزرعه مهدی آباد (٢) سایت خبری تحلیلی کورنگ (٢) مسئولین بخش شراء (٢) زینبیه کوریجان (٢) مدرسه نشاط کوریجان (٢) خانم خدابنده لو (٢) دهه فجر 1393 (٢) ورزش قرخلر (٢) محمدرضا ولدخانی (٢) حاج احسان قنبری (٢) کاهش آب (٢) اشکان جعفری (٢) عمران میرزایی (٢) وزیر راه و شهر سازی (٢) مصطفی خدابنده لو (٢) نیروهای مصلح (٢) تعاون کار و رفاه اجتماعی (٢) سپاه انصارالحسین استان همدان (٢) آیت‌الله علم الهدی (٢) تخصیص اعتبار (٢) سرهنگ اکبر امینی (٢) کلان شهر ها (٢) تخفیف مالیات (٢) پلیس اگاهی (٢) محرم 1394 (٢) عادل رمضانی (٢) امام جمعه بهار (٢) جشنواره اقوام ایرانی (٢) حجت الاسلام والمسلمین حسینی (٢) حاج محبعلی امینی (٢) دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری (٢) سلطانی راد (٢) سید ایوب موسوی (٢) حمید چیت‌چیان (٢) عباس قهرمانی (٢) پایین رفتن سطح آب ها (٢) سیاست افزایش جمعیت (٢) جهاد کشاورزی کبودراهنگ (٢) استادابراهیم قاسمی (۱) رئیس هیات کونگ فو همدان (۱) احمدرضاشیری (۱) جمال لطیفی (۱) شجره نامه طایفه جمشیذی (۱) گالری عکس خاندان فضلی (۱) جواب پیام تبریک (۱) مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان (۱) گسترش بیابان (۱) حسن غیبی (۱) بازدید دهیارن شهرستانهای همدان و فامنین از مجلس شو (۱) کارتن خوابها (۱) مدرسه رسالت کوریجان (۱) صبحانه سالم در برنامه اردویی دانش آموزان (۱) تعاونی دهیاریهای بخش (۱) پیاده روی خانوادگی کبورداهنگ (۱) محور کوریجان به قهاوند (۱) سید حسین میرشفیع (۱) معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش لالجین (۱) شهادت عضرت علی (۱) یونس زمانی (۱) والیبال کوریجان (۱) حواشی روز قدس (۱) شهید محمد نجفی (۱) سید رضا صالحی امیری (۱) دفتر شورای سیاست گزاری ائمه جمعه (۱) بخشداری صالح آباد (۱) علی عربزاده (۱) علیرضا نوربخش (۱) اتحادیه مبل‌سازان و مبل‌فروشان (۱) شهرک مبل (۱) رضا بهاری (۱) داود جعفری (۱) ایمیل رسیده (۱) ولیان تابش (۱) خانه قرآن نورالشفاء (۱) فتح علی حسینی علی حسینی (۱) زیغمی (۱) اربعین 94 (۱) جواب پیام تسلیت اب (۱) عبدالله خدیمی، شاعر اراکی (۱) گالری عکس طایفه رمضانی (۱) ذاکر اهل بیت حاج علی رمضانی (۱) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان ع (۱) کدخدا درویش علی چراغی (۱) موگرینی (۱) گالری عکس طایفه نوروزی (۱) تلگرام تاریخ و فرهنگ کوریجان (۱) حسینیه کوریجان (۱) مصوبات سفر (۱) حامد صالحی (۱) شهدای همدان (۱) بخشداری مرکزی همدان (۱) چشمه قصابان (۱) تقسیمات سیاسی (۱) دادستان کبود راهنگ (۱) غلامرضا ناصر تبار (۱) کمسیون صنایع و معادن (۱) پیام تبریک (۱) دهه فجر94 (۱) شمارش آرا کاندیاها (۱) جشن 13 فروردین (۱) شورای اقامه نماز (۱) فراکسیون شاهد (۱) رضا قیامت (۱) مدیر گیزمیز (۱) خانه عالم روستای جنار (۱) قادر آباد (۱) رنجبر زاده (۱) مریانج (۱) کارخانه آرد (۱) سلامتکده (۱) فرمانداری اسد آباد (۱) حمید اسماعیلی (۱) شورا اسلامی کوریجان (۱) معاون امور عمرانی (۱) ابرار خرم (۱) کلاه برادر (۱) سید مصطفی رسولی (۱) یخشدار قهاوند (۱) ایسنا همدان (۱) ارتقا بخش به شهرستان (۱) حوزه شهید خادپر (۱) نعاون روستایی (۱) ان صلاح همدانی (۱) معاون اجتماعی ، فرهنگی و گردشگری (۱) صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات (۱) محمد رودباری (۱) مهدیه همدان (۱) بزرگداشت شهدای دولت (۱) حجت الاسلام مسلم اسدی (۱) مدیر عامل شرکت مخابرات (۱) نظری پویا (۱) وازگونی (۱) بلوار بهشت (۱) سردار قدیر نظامی (۱) محمد ن (۱) عملیات قراویز (۱) محمد خاکی (۱) سید هاشم موسوی (۱) محمدتقی صوفیان (۱) رضا حقی (۱) معاون سازمان ورزش و جوانان (۱) شجره نامه طایفه خدابنده لو (۱) محرم 1393 (۱) خانه عالم روستای کوریجان (۱) گرمخانه (۱) شهردار بهار (۱) گالری عکس طایفه خدابنده لو (۱) مدیریت خانه رزمی نشاط کوریجان (۱) مسابقات کشتی نونهالان کوریجان (۱) شهید امراله زمانی (۱) محور فرعی بهار به کوریجان (۱) کمربندی شمال به غرب (۱) مراسم ارتحال حضرت امام ره (۱) 1393 عکس مناسبت (۱) روغن پالم (۱) دجالواره (۱) مدرسه راهنمایی امام خمینی (۱) خندوانه (۱) شجره نامه طایفه حعفری (۱) شجره نامه طایفه جعفری (۱) شجره نامه طایفه اصلانی (۱) میرزا علی حسینی (شیر کوریجان) (۱) مبل و منبت (۱) اکنلو (۱) نظارت وبازرسی از عملکرد پایگاه سما کوریجان (۱) جشن میلاد پیامبر(ص) و امام جعفرصادق(ع) (۱) سرگرد پاسدار علی رجبی (۱) نشست بصیرتی پایگاه قدس روستای یسرلو (۱) کارگاه فرزند پروری (۱) یادواره شهدای روستای مزرعه مهدی آباد کبودراهنگ (۱) وطن تورپاغیندا یئرلی بیر داشام اولمازکی هر سئله سی (۱) یاد ماندگاران (۱) مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های (۱) جاده ترانزیتی (۱) محور همدان-کوریجان (۱) حد و مرز کوریجان (۱) تولید شاخص (۱) میرزا محمد علیخان فریدالملک قرخلری (کبودراهنگی) (۱) مشاهیر و بزرگان روستای قرخلر (۱) ساختمان دهیاری (۱) حریق یک انبار علوفه (۱) مسابقات طناب‌زنی بانوان (۱) مسابقات آمادگی جسمانی بانوان (۱) خانه عالم روستای قرخلر (۱) خانه عالم روستای بوبوک (۱) کدخدا حاج مراد علی میرزایی (۱) حاج رضا عباسی (۱) زیرسازی آسفالت معابر (۱) رئیس مخابرات شهرستان کبودراهنگ (۱) اسماعیل آیینی (۱) صورت جهیزیه عروس (۱) علی اشرف فرزند کربلایی علی جان (۱) سید رسول حسینی (۱) مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری همدان (۱) روستای لتگاه (۱) منطقه حاجیلو قراگوزلو(روستاهای تاریخی، بیوک آباد، (۱) کریدور شمالی (۱) احداث هتل کانکس (۱) حجت‌الاسلام علی محمدپور (۱) محمد رضا نظری (۱) شجره نامه طایفه آقا میرزایی (۱) رایکان سفلی (پایین) (۱) امیر آقا میرزایی (۱) پایگاه بسیج شهید بهشتی کوریجان (۱) نام گذاری سال 1394 (۱) سال ۹۴، سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌ (۱) دهیاری قرخلر (۱) احوالات حضرت زهرا(س) (۱) ضریح حضرت ابوالفضل (ع) (۱) آیت‌الله بنی‌صدر (۱) مهد کودک مژده کوریجان (۱) بهزیستی شهرستان کبودراهنگ (۱) حجت الاسلام والمسلمین قاسم اسکندری (۱) برنامه های افزایش جمعیت (۱) معاون اجرایی مرکز بهداشت استا (۱) جواب پیام تسلیت (۱) شهرجدید نهران کوریجان (۱) امام جمعه کوریجان (۱) گالری عکس خاندان اویسی (۱) محرم اویسی (۱) تپه تاریخی یسرلو (۱) گالری عکس خاندان چراغی (۱) شجره نامه خاندان چراغی (۱) حجت الاسلام و المسلمین حسین محقق امام جمعه محترم ق (۱) شناسنامه روستای یسرلو (۱) تولدحضرت زهرا (۱) رتبه عالی سایت بسیج خواهران پایگاه سما (۱) حجت الاسلام علی محمد پور (۱) قانلی یول (۱) کارگاه تخصصی مهارت های زندگی (۱) نذر امام زاده (۱) حضور ایران در سوریه (۱) لیست کاندیدا های مورد حمایت (۱) آقامعلی رشیدی فرزند امیر بگ (۱) نصرت حسینی فرزند غلامحسین (۱) محمدباقر نوبخت (۱) مدافعان حرم (۱) طایفه کرمی (۱) هیات کوریجانی های (۱) توسعه روستاها (۱) زهرا شعبانی (۱) شهر صالح آباد (۱) 30 مهر (۱) نایب رئیس (۱) حسین فریدون (۱) ابراهیم دهقانی خواه (۱) شهرداری ملایر (۱) سیدرضا صالحی امیری (۱) سوباشی (۱) نفوس و مسکن (۱) علی جنتی (۱) رئیس سازمان برنامه و بودجه (۱) جنت الشهدا (۱) گالری عکس طایفه ملکی (۱) سید نورالدین عافی (۱) تجمع مردم (۱) حضرت آیت اله خامنه ای (۱) راهپیمایی روزقدس (۱) معماری ایرانی اسلامی (۱) سید حسین جعفری (۱) کمسیون امنیت ملی (۱) پیکرشهید (۱) حیوانات درنده (۱) خاندان کرمی (۱) خاندان کریمی (۱) طایفه جمشیدی (۱) افشا گری (۱) کندیم (۱) عبدلی (۱) بلوار کاشانی (۱) ارتش آزاد (۱) سران قوا (۱) بابک زنجانی (۱) حیدر محمودی (۱) موسیغی استان همدان (۱) آلبوم موسیغی (۱) رسول ابراهیم خانی (۱) سلطانی فر (۱) عباسعلی مغیثی (۱) سهراب فتحی (۱) صالحی امیری (۱) حاج غلامرضا نوروزی (۱) سید بشیر حسینی (۱) سد تالوار (۱) امامزاده مصطفی و ابراهیم (۱) حمید کیانی (۱) لایه روبی (۱) معاون دام÷زشکی استان همدان (۱) مراسم تقدیر از فرماندار پیشین (۱) معرفی فرماندار جدید (۱) مدیرعاملی بهسازی و نوسازی شهرداری همدان (۱) تفکیک حوزه انتخابیه (۱) کمیسیون شوراها و امور داخلی (۱) *اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی* (۱) برزول (۱) قلعه چاه (۱) بخشدارگل تپه (۱) ورزشهای زمستانی (۱) روستاهای بزرگ کبودراهنگ (۱) میرجمال حسینی (۱) فارسی ترکی (۱) پیگیریهای ویزه مدیر وبلاگ (۱) محسن مرادی پناه (۱) تعاونی دشت طلائی کوریجان (۱) مسلم آقامیرزائی (۱) شرکت تعاونی میخ سازی کوریجان (۱) شمیم الوند کوریجان (۱) عین اله زمانی (۱) کاروند (۱) ملاحسین بیاتی (۱) عبدالصمد میرزاعزالدوله (۱) گالری عکس طایفه آقا میرزایی (۱) گالری عکس خاندان مینایی (۱) گالری عکس طایفه اکبری (۱) گالری عکس خاندان اکبری (۱) پیاده روی خانوادگی (۱) همایش پیاده روی (۱) محسن نریمان (۱) شجره نامه سادات کوریجان (۱) شجره نامه طایفه صفی یی (۱) شجره نامه طایفه مهدوی (۱) شجره نامه خاندان رستمی (۱) شهدای گمنام (۱) شجره نامه طایفه حاج حسین رضا (۱) گورستانهای کوریجان (۱) مجتبی زارعی (۱) شجره نامه خاندان احمدی (۱) شجره نامه خاندان اکبری (۱) عبداله خان سرتیپ (۱) فرهنگ دکترمعین (۱) غازان خان تیموری (۱) شجره نامه طایفه خدایی و سلیم خانی (۱) شجره نامه طایفه فضلی (۱) شجره نامه طایفه جوادی (۱) داریوش حق دوست کوریجانی (۱) هنذمند و هنرپیشه (۱) بازیگر، کارگردان (۱) تئاتر و یسنما (۱) آمریکایها در کوریجان (۱) نصرالله خان کوریجانی (۱) فرش بافی (۱) سردار آبنوش (۱) بعثت پیامبر (۱) خانه های روستایی (۱) مهدی کرمی (۱) معماری روستا (۱) دلریش (۱) جان کری (۱) آبهای زیر زمینی (۱) کبدی (۱) فرآورده های لبنی (۱) شجره ملعونه (۱) تربیت بدنی کبودراهنگ (۱) معاینه فنی (۱) موکب (۱) کنتور آب (۱) کمیسیون اجتماعی مجلس (۱) جشن میلاد (۱) ویکی لیکس (۱) سید عظیم شیروانی (۱) ماران (۱) مسجد تاریخی مهاجرات(ماران) (۱) پور مختار (۱) معلم ورزش (۱) جامعه روحانیت (۱) علی اکبر نظری (۱) محمد علی محمدی (۱) قصور پزشکی (۱) اکبر رنجبر زاده (۱) پارک علم و فناوری (۱) بخش گل تپه (۱) محمد کاظمی (۱) فرماندار نهاوند (۱) حجت الاسلام طاهری (۱) معابر (۱) حجت الاسلام جوادی (۱) فرماندار کبودراهنگ (۱) رضا داوود نژاد (۱) حرم امام (ره) (۱) ابوالقاسم نباتی (۱) محسن کوهکن (۱) تولید دارو (۱) سردار محمدرضا نقدی (۱) کمیته برنامه ریزی (۱) معاون فرماندار (۱) راه پیمایی روز قدس (۱) عاملی اردبیلی (۱) گریبایدوف (۱) یادداشت نویسنده (۱) پوشاک اسلامی (۱) ال سعود (۱) عباس زمانی (۱) اگهی ترحیم (۱) محمد کرمی (۱) سید رضا موسوی (۱) محمد ابراهیم اسدی (۱) هیات امنا مسجد قمر بنی هاشم (ع (۱) پایگاه مقاومت شهید دستغیب (۱) مجتمع رفاهی امیر اشرف (۱) 31 شهریور (۱) علی اکبر افشار نایب کوریجان (۱) گالری عکس خاندان افشار (۱) رضا فیضی پور (۱) دهیار مهاجران (۱) آیت اله بروجردی (۱) آل خلیفه (۱) حوزه علمیه خواهران (۱) آرامستان (۱) تقدیر و تشکر (۱) تنظیم خانواده (۱) بدون کنکور (۱) فراری (۱) صالحین (۱) اهداء عضو (۱) سفرهای استانی (۱) تجمل گرایی (۱) قشم (۱) عراقی (۱) ساخت (۱) اصناف (۱) شهردار (۱) بوم گردی (۱) فروشنده (۱) حساب بانکی (۱) منافقین (۱) پیام نور (۱) انرژی هسته ای (۱) وزارت اطلاعات (۱) ریاست جمهوری (۱) بازار همدان (۱) مسجد جامع (۱) کلیه (۱) وزارت نفت (۱) نایب رئیس مجلس (۱) منابع آب (۱) نابینایان (۱) محمود کریمی (۱) فضولی (۱) امارات متحده عربی (۱) کابل (۱) دستگیری (۱) پاس همدان (۱) میلاد حضرت علی (۱) راهنمایی و رانندگی (۱) کما (۱) درخواست کمک (۱) مجمع عمومی (۱) بسیج سازندگی (۱) لیگ برتر (۱) مهرداد بذرپاش (۱) شهید همت (۱) تلفن همراه (۱) وزارت کشور (۱) عربستان (۱) علی جعفری (۱) حیدری (۱) سالن ورزشی (۱) اجبار (۱) متین (۱) عذرخواهی (۱) ناطق نوری (۱) فضای سبز (۱) جریمه (۱) کابینه (۱) پوکی استخوان (۱) خشکسالی (۱) صادرات (۱) میزان (۱) مشاور (۱) منطقه (۱) شفیعی (۱) تروریستی (۱) زیرساخت (۱) نیروهای مسلح (۱) همسایه (۱) حاشیه (۱) کوهنورد (۱) سازمان ملل (۱) ارزانفود (۱) مهدی هاشمی (۱) رضا طلایی نیک (۱) گردهمایی (۱) شهدا (۱) فرودگاه (۱) بیانیه (۱) جنگ جهانی (۱) شهرسازی (۱) استان مرکزی (۱) آمازون (۱) نهی از منکر (۱) شبکه اجتماعی (۱) رشت (۱) اعتکاف (۱) روزنامه (۱) اسکواش (۱) فرهنگ اسلامی (۱) صفوی (۱) پیام نوروزی (۱) چهل حدیث (۱) تسهیلات (۱) حادثه (۱) تهران (۱) گندم (۱) آذربایجان (۱) کشاورزی (۱) اطلاعیه (۱) زندان (۱) معجـزه (۱) ونزوئلا (۱) طرح (۱) مهربان (۱) مادر (۱) استقلال (۱) دست (۱) اصلاحات (۱) تبلیغات (۱) زایمان (۱) سلامت (۱) بیماری (۱) اعتیاد (۱) نماز (۱) رد صلاحیت (۱) مرگ (۱) انقلاب (۱) اجتماعی (۱) ازدواج (۱) فناوری اطلاعات (۱) اسرائیل (۱) مجلس (۱) اصغر فرهادی (۱) چین (۱) تسنیم (۱) قیمت (۱) شیرین (۱) جوانان (۱) نشریه (۱) آمار (۱) ادبی (۱) هاشمی (۱) ایران (۱) آزادی (۱) سفر (۱) مسجد (۱) تولد (۱) اهواز (۱) کتاب (۱) ورزش (۱) بسیج (۱) بین الحرمین (۱) امام رضا (ع) (۱) گزارش عملکرد (۱) رهبری (۱) یهود (۱) اشتباه (۱) حضرت محمد (ص) (۱) ولایت (۱) صفر (۱) پارک (۱) ماهواره ای (۱) اعتماد به نفس (۱) ترافیک (۱) مهاجرت (۱) معتاد (۱) کشتی (۱) طب سنتی (۱) اتاق بازرگانی (۱) اعدام (۱) وهابیت (۱) دولت (۱) ورزش باستانی (۱) المپیک (۱) امتحان (۱) پزشکیان (۱) تجاوز به عنف (۱) راه (۱) امام حسین (ع) (۱) گرگ (۱) آسیب های اجتماعی (۱) وزارت خارجه (۱) پرچم (۱) اسکار (۱) دانشمندان (۱) چهارشنبه سوری (۱) گیلان (۱) تیراندازی (۱) امام شناسی (۱) شکار (۱) حامیان (۱) اوباما (۱) پزشکی (۱) جهاد کشاورزی (۱) امامت (۱) هزینه (۱) العالم (۱) کیو کوشین (۱) عکس عروسی (۱) یالثارات (۱) شماره تلفن ادارات (۱) کارکنان ادارات کبودراهنگ (۱) ترامپ (۱) فصل مدرسه (۱) طایفه مرادی (۱) گالری عکس طایفه مرادی (۱) شهر بازی (۱) شاه طهماسب صفوی (۱) ملا پناه واقف (۱) کورجان (۱) مسجد ارگ (۱) گوریجان (۱) کریجان (۱) اختر شناسی (۱) پلاکت (۱) بسیج دانش آموزی (۱) پیشگیری از اعتیاد (۱) سر مربی (۱) حسین شریعت مداری (۱) ستاد انتخابات (۱) قمری دربندی (۱) دولومیت (۱) تصادفات جاده ای (۱) چزابه (۱) مسابقات قهرمانی کشور (۱) معاون رئیس جمهور (۱) آیت‌الله خاتمی (۱) ایرانی کشی (۱) دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱) همدانی (۱) محلات قدیم کوریجان (۱) سی تی اسکن (۱) قلعه ارباب (۱) محسن ترکاشوند (۱) گفتمان دینی (۱) ایلان داشی (۱) خبر آنلاین (۱) نماینده نهاوند (۱) سعید افقی (۱) عمرانی (۱) ارباب رجوع (۱) طایفه حسنی (شبیه خوان طایفه سی) (۱) عزاداران حسینی (۱) گرانی گوشت (۱) پذیرش دانشجو (۱) محرم1388 (۱) شال سالاماخ منجوق چیخارتماغ (۱) آسفالت جاده (۱) سایان (۱) رفتاری (۱) تحصیلکردگان (۱) گالری عکس طایفه مهدوی (۱) رحمانی فضلی (۱) گالری عکس طایفه صفی ئی (۱) گئتمه ترسا بالاسی (۱) علی آقا واحدی (۱) نامهای جالب (۱) علی اکبر افشار (۱) طایفه میرزایی (۱) نایب کوریجان (۱) گالری عکس خاندان بابایی (۱) سرمازدگی باغات (۱) شیخ تقی طاهری (۱) سید مصطفی حسینی (۱) گالری عکس خاندان محمدی (۱) نان پحتن در خانه های کوریجان (۱) گالری عکس طایفه شیرازی (۱) قهوهخانه کوریجان (۱) کدخدامحمدحسین نوروزی (۱) عباس قهوه چی (۱) خاندان احمدی (۱) گالری عکس خاندان احمدی (۱) شجره نامه طایفه حسنی (۱) گالری عکس طایفه حسنی (۱) مسعود سالور (۱) خاندان یا طایفه نوروزی (۱) کشت کلزا (۱) راهنگ سبز (۱) کنگره آمریکا (۱) هوشنگ کامکار (۱) ده فجر (۱) محمد حسینی (۱) انسانهای اولیه (۱) ماموران انتظامی (۱) کوریجان رشت (۱) سیلوی 80هزار تنی کوریجان (۱) گنج نامه (۱) روستاهای ترک (۱) زبان سومری (۱) زبان همدانی (۱) راه اهن (۱) رزمندگان (۱) اساتید دانشگاه (۱) دستاوردهای انقلاب (۱) حفاظت شده (۱) نیروگاه خورشیدی (۱) شهید مفتح (۱) عسگری (۱) هفته پژوهش (۱) نادر شاه افشار (۱) مخزن آب (۱) عزای عمومی (۱) بینندگان وبلاگ (۱) امام زاده (۱) بخش صالح آباد (۱) نیروی مقاومت بسیج (۱) زنان و زایمان (۱) آخرین خبر (۱) نامها (۱) اتاق اصناف (۱) لباس مدرسه (۱) نماینده تهران (۱) موتلفه اسلامی (۱) هفته بسیج (۱) استعفاء (۱) عثمانی (۱) طرح تفصیلی (۱) پیکر (۱) سیستم تبلیغاتی (۱) خوابگاه دانشجویی (۱) اقامه نماز (۱) انتحاری (۱) جبهه جنگ (۱) پرورش بلدرچین (۱) نخجوان (۱) میترا حجار (۱) خزانه (۱) جمهوریخواه (۱) بادامچیان (۱) تلگراف (۱) محمد علی نجفی (۱) رکود (۱) زورخانه (۱) پیش دبستانی (۱) وزارت بهداشت (۱) تغذیه مصنوعی (۱) عکاس (۱) مهاجران اراک (۱) اردوغان (۱) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱) مومیایی (۱) کمیسیون فرهنگی (۱) حضرت مهدی عج (۱) عیسی جعفری (۱) افطاری (۱) فضای مجازی (۱) فرهاد فخرالدینی (۱) شناسایی (۱) گوروان (۱) فرزند شهید (۱) بافت مسکونی (۱) نخبه (۱) جانباز شیمیایی (۱) علی اکبر جوانفکر (۱) شوراهای اسلامی (۱) میلادامام حسین (۱) کمیته امداد (۱) خجسته (۱) بقاع متبرکه (۱) موشک بالستیک (۱) بروجردی (۱) ماشین عروس (۱) محوطه تاریخی (۱) حاتم آباد (۱) نیروی هوایی (۱) چاه دشت (۱) سارق (۱) مجاهدت (۱) کارت هوشمند (۱) عکس طبیعت کوریجان (۱) وزیر دفاع (۱) مرگ مغزی (۱) اقتصاد جهانی (۱) حجاریان (۱) طناب زنی (۱) خراسان شمالی (۱) دیوان عالی کشور (۱) نتایج انتخابات (۱) سال تحصیلی (۱) محمدرضا شجریان (۱) 10 مسجد 10 سخنران (۱) حجت الاسلام ناصر نقوی (۱) خودرو گران قیمت (۱) حمیدرضا نیکداد (۱) آب و فاضلاب استان همدان (۱) حجت الاسلام سید رضا فاضلیان (۱) همدانی های مقیم تهران (۱) آقا محمدی (۱) زمردیان (۱) میعاد یاران (۱) ورزش بدنسازی (۱) سرهنگ بزرگعلی توری (۱) رقیق دوست (۱) حجت الاسلام سیدموسی حسنی مجد (۱) حاجی رضا تیموری (۱) حضرت آیت الله محمدی (۱) حجت الاسلام آزادی خواه (۱) علی نصیرزاده (۱) منصور رضوانی جلال (۱) مدیر امور آبفا (۱) یخزدگی (۱) محمدرضا بیاناتی (۱) فرمانده تیپ 32 انصارالحسین(ع) (۱) سردار مهدی فرجی (۱) چورمق (۱) ثبت احوال شهرستان همدان (۱) رضا زمانی (۱) معاون برنامه ریزی و امور عمرانی (۱) نلگرام (۱) کنار گذر (۱) میثم مصطفی جوکار (۱) معاون سیاسی سپاه (۱) محمدرضا عبادیان (۱) فارسپان (۱) حفاظت هواپیمایی سپاه (۱) فرهاد فراهانی (۱) تبر اندازی (۱) حصار امام خمینی (ره) (۱) حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی (۱) جهاد کشاورزی رزن (۱) محمود فتحی (۱) محمد جواد سیف (۱) هاشم اسکندری (۱) دهیاران بهار (۱) روستاهای بخش مرکزی (۱) ماماهان (۱) مدیرکل فنی و حرفه ای (۱) علیرضا مهرابی (۱) شورای عالی خانه موسیغی (۱) سردار حاج‌میرزا سلگی (۱) بیر جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی (۱) محمد جواد بربریان (۱) سایت خبری اعتدال (۱) مدیرجهاد کشاورزی (۱) شهید محمد حسین بشیری (۱) حجت الاسلام محمد کاروند (۱) کانون اسلامی همدان (۱) دامپزشکی استان همدان (۱) تصفغیه خانه (۱) سید هادی حسینی بیدار (۱) شرکت هواپیماسازی بوئینگ (۱) موسوی اصفهانی (۱) مدیر حوزه های علمیه استان همدان (۱) اهانت آمیز (۱) یازانه (۱) حواددث غیر مترقبه (۱) استاد حوزه علمیه قم (۱) حجت‌الاسلام حسین شریفی (۱) همایش ائمه جماعات شهرستان همدان (۱) نماینده رزن (۱) جدو (۱) حجت الاسلام مولا زاده (۱) حجت الاسلام حسنی حلم (۱) رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان (۱) مصطفی پناهنده (۱) بدهکار کلان بانکی (۱) شواری شهر همدان (۱) شواری شهر ملایر (۱) رضا زنگنه (۱) مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان (۱) مهرداد نادری فر (۱) جواد نگاهداری (۱) دیرکل راه و شهرسازی استان همدان: (۱) معاونت غذار و دارو (۱) جوان ورزشکار (۱) بخش مرکزی بهار (۱) فاطمه‌السادات شبیری (۱) حضرت آیت اله آملی لاریجانی (۱) سرهنگ داوود قاسمیان (۱) حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی مغیثی (۱) مسعود اقلامی (۱) محمداسماعیل مطل (۱) مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت (۱) شرکت پشتیبانی امور دام (۱) کریمی قدوسی (۱) معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیا (۱) شهر مریانج (۱) داور همدانی (۱) بیژن حیدری (۱) حجت الاسلام رنجبر (۱) تیم تشریفات (۱) اسکیت یو (۱) مدیر کل اوقاف (۱) مهدیان نسب (۱) مهر تندرستی (۱) مجمع فعالان رسانه های انقلاب اسلامی (۱) شورای شهر بهار (۱) کار تعاون و رفاه اجتماعی (۱) هفته ازدواج (۱) کار گردان (۱) بهروز بیگی (۱) تهیه لباس (۱) تخلف اخلاقیومالی (۱) امور اقتصادی و دارایی استان همدان (۱) دوبانده (۱) 12 نماز جمعه، 12 سخنران (۱) قراویز (۱) مسئول بسیج (۱) عمل به واجبات (۱) شهرکبودراهنگ (۱) شهر ملایر (۱) فرمانده پایگاه نورژه (۱) فرد نخبه (۱) جذب دانشجوی خارجی (۱) حمل دام (۱) حاکمی (۱) بخشدار لالجین (۱) حمیدرضا رهبر (۱) دهستان ترک شرقی (۱) مدیر کار و رفاه اجتماعی (۱) علی حاجی‌زاده (۱) سرهنگ دوم پاسدارمحمدتقی امیدی (۱) سید روح الله حسینی (۱) امام جمعه ملایر اما (۱) نماینده همدان و فامنین (۱) سرشماری نفوس و مسکن 1395 (۱) امیدعلی پارسا (۱) هادی گل محمدی (۱) سردار مظاهر مجیدی (۱) عبدالعظیم رضایی (۱) پل آهنی (۱) زندگی بخشید (۱) حجت الاسلام محمد کاوندی (۱) ارزشهای دینی (۱) مسجد و حسینیه (۱) بسیج استان (۱) آب منطقه ای همدان (۱) مرتضی عزالدین (۱) شرکت آبفار همدان (۱) سیدمصطفی هاشمی (۱) حاج میرزا سلگی (۱) روستای ایرو (۱) آزمایش dna (۱) روستای مهبار (۱) شهر چوب (۱)
دوستان من بسیج فامنین اداره ورزش و جوانان فامنین حوزه علمیه امیرالمومنین (ع )فامنین مجمع شیفتگان ابی عبداله شهرستان فامنین هیات حضرت امیرالمومنین (ع) شهرستان فامنین انجمن ادبی شوق قلم شهرستان فامنین وبلاگ اختصاصی انجمن اندیشه و پیشرفت فامنین کتابخانه شهید مطهری فامنین آموزش و پرورش شهرستان فامنین هنرستان دخترانه حضرت زهرا (س) فامنین شبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنین پیشرفت و توسعه فامنین هیات فوتبال شهرستان فامنین بخشداری پیشخور فامنین وبلاگ حقوقی ماماهان فامنین سحر رایانه ماماهان تعزیه خوانی ثاراله ماماهان ائل قیزی آوای مهاجران بخش مرکزی همدان بخش نوبران شهرستان ساوه بوبوک آباد -دیار محمد جعفر مجذوب علی شاه همدانی پایتخت سفال ایران لالجین پایگاه شهید مصطفی خمینی داق داق آباد تبليغات وبلاگي تعاون همدان جوانان روستای کرفس- رزن خاکریز-شهرستان اسد آباد دریافت کتاب و مقاله راهنگ سبز روستای آقداش-- نوبران ساوه روستای بابا خنجر روستای دوچشمه(کله خان) نهاوندستان روستای سامان - نوبران ساوه روستای سلیمانی نیشابور روستای سوزن -شهرستان رزن روستای سوزن-شهرستان رزن کبودراهنگ-مرکری-قاباق تپه روستای کوزره - شرا - همدان روستای گنبد روستای نینج -شهرستان رزن سازمان تبليغات اسلامي شهرستان كبودراهنگ سایانی های مقیم قم سریش آباد قروه سیاهپوشان-محرمعلی صمدی مداح اهل بیت سیراوند اسدآباد شهر زیبای من فامنین همدان شیخ جراح- گل تپه کبودراهنگ فریازان فضای اشتراک فایل رایگان قروه درجزین قشقایی بی وطن وطن پرست-بهزاد حیاتی جعفربیگی گزل کندیم دینگله کهریز همدان لالجین منیم گوزل کندیم پامبولو(پامولو)--شهرستان فامنین مهدی غلامی موسیقی ترکی همدانی نمسا همدان پایتخت تاریخ وتمدن وبلاگ فرهنگ وتاریخ مریانج شرکت بازرگانی پاسارگاد روستای فامرین شعرهای بی کتاب -مرتضی رشیدی خلیل کرد بهار-روستای بهادر بیگ پایگاه خبری تحلیلی کورنگ اخبار کبودراهنگ-مجتبی بهرامی کربلایی امیر محمد اسکندری-شهدا شرمنده ایم دهیاری مارهموار(راهموار) شرکت تعاونی دهیاریهای بخش لالجین پایگاه بسیج سما کوریجان روستای ویان-مرکز دهستان سبزدشت بصیرت ویان کتابخانه عمومی قدس ویان سایت تابناک همدان اسدآباد افشار آموزش ترکی آذربایجانی آموزش زبان فارسی برای ترک زبانها جهاد پرس پرتال زیگور طراح قالب