مصطفی نوروزی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مصطفی نوروزی
آرشیو وبلاگ
      دیار تاریخی کوریجان (تاریخ و فرهنگ کوریجان)
شجره نامه طایفه خدابنده لو نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۳

  نظرات ()
شجره نامه طایفه نظری نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه جوادی نویسنده: مصطفی نوروزی - دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

 

  نظرات ()
شجره نامه خاندان فضلی نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩

 

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه خدایی و سلیم خانی نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

 

 

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه خاندان رستمی نویسنده: مصطفی نوروزی - سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢

 

 

برای مشاهده کامل شجره نامه  روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه صفی یی و مهدوی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه شیرازی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهذه کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه بهبهانی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهذه کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه خاندان احمدی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

خاندان احمدی

  نظرات ()
شجره نامه خاندان اکبری نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩

  خانذان اکبری

 

 

  نظرات ()
شجره نامه سادات کوریجان نویسنده: مصطفی نوروزی - سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩

سادات کوریجان

روستای کوریجان از گذشته دور محل سکونت و آبادی و آبادانی بوده و وجود آثار تاریخی و امامزادها دلیل این مدعاست

سادات کوریجان خصوصا سادات حسینی (اولاد سید  صدر الدین و سید ابوالقاسم  از سادات جلیل اقدر بودند که در کو.ریجان بر مزارشان گنبدی از خشت وگل ساخته شده بود و صاحب کراماتی بودند

شجره نامه سادات حسینی از تیره صدرالدین

 

 

شجره نامه سادات حسینی

  نظرات ()
شجره نامه طایفه نوروزی (گوران) نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸

 

شجره نامه های اقوام و طوایف کوریجان به صورت منظومه ای در آینده در کتاب تاریخ کوریجان چاپ خواهد شد در ادامه شعر شجره نامه خاندان نوروزی را مشاهده نمایید


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه حسینی(حسین پنولی) نویسنده: مصطفی نوروزی - سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧

 

شجره نامه طایفه حسینی

نسل اول

ا- حسین {پنولی }

نسل دوم

٢- ا-   عرب علی

٢-٢-  شیخ علی

٢-٣-  چراغ علی

نسل سوم

فرزندان عرب علی

 ٣-٢- ا- (ا)  لطف علی   پسر  عرب علی   پسر حسین

٣-٢- ا- (٢)  رستم علی  پسر عرب علی  پسر حسین

٣-٢- ا- (٣)  شبان علی  پسر عرب علی  پسر حسین

٣-٢- ا- (۴)  غیب  علی  پسر عرب علی  پسر حسین

فرزندان شیخ علی

٣-٢- ٢- (ا)  غیب  علی  پسر شیخ علی پسر حسین

٣-٢- ٢- (٢)  رضا  علی  پسر شیخ علی پسر حسین

٣-٢- ٢- (٣)  اکبر          پسر شیخ علی پسر حسین

فرزندان چراغ علی

فرزند ذکور نداشت

نسل چهارم

فرزندان لطف علی

فرزند ذکور نداشت

فرزندان رستم علی

۴-٣-٢- ا- (٢) { ا }  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (٢)  {٢}   کربلایی  کتابعلی   پسر   رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان شبان علی

۴-٣-٢- ا- (٣) { ا }  آقام علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (٣) {٢ }  غیاث علی پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان غیب علی

۴-٣-٢- ا- (۴) { ا }   برات  علی    پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (۴) { ٢} کوچک  علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (۴) { ٣}  قربان  علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (۴) { ۴} صفر  علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی   پسر  حسین

فرزندان غلام حسین

۴-٣-٢-٢- (ا ) { ا }   سلطانحسین    پسر  غلامحسین  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢-٢- (ا ) {٢}   محمد حسین    پسر  غلامحسین  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢-٢- (ا ) {٣}    نصرت الله        پسر  غلامحسین  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢-٢- (ا ) {۴}   حاج  حسین    پسر  غلامحسین  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان رضا علی

۴-٣-٢-٢- (٢) { ا }   رجب  علی    پسر  رضا علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان اکبر

۴-٣-٢-٢- (٣) { ا }   اصغر    پسر  اکبر  پسر عرب علی  پسر  حسین

نسل پنچم

فرزندان کربلایی حسین علی

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -1-  مشهدی  عبدالله    پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -2 - کربلایی اسماعیل   پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -3  -   حیدر               پسر   کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -4 - حاج  لطف الله       پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -5 - مشهدی سیف الله پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -6 - مشهدی حبیب الله پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -7 - مشهدی محمد آقا  پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان کتاب علی

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ٢} -1-  حاج علی پسر  کتابعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ٢} -2-  سبز علی پسر  کتابعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ٢} -3-  میرزا علی پسر  کتابعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان آقا علی

5- ۴-٣-٢- ا- (٣) { ا } -1-  آقام علی پسر  آقا علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان غیاث علی

5- ۴-٣-٢- ا- (٣) { ٢} -1- حکومت علی پسر  غیاث علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٣) { ٢} -2-  بیرام  علی پسر  غیاث علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٣) { ٢} -3- محرم  علی پسر  غیاث علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان برات علی

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) { ا } -1- یعقوب  پسر  برات علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) { ا } -2- مختار  پسر  برات علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) { ا } -3- حنیف  پسر  برات علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) { ا } -4-رضا    پسر  برات علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان کوچک علی

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) {٢} -1- حمید  پسر  کوچک علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان قربان علی

فرزندان صفر علی

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) {۴} -1- جعفر   پسر  صفر علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) {۴} -2- مظفر   پسر  صفر علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) {۴} -3- خان   پسر  صفر علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان سلطان حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) { ا } -1-محمد     پسر  سلطانحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) { ا } -1-علی آقا   پسر  سلطانحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

فرزندان محمد حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -1- حسن    پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -2- یوسف    پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -3- صادق    پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -4-  باقر     پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -5- جواد    پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

فرزندان حاج حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {۴} -1- اکبر     پسر  حاج حسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {۴} -2- اصغر    پسر  حاج حسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

فرزندان رجب علی

فرزندان اصغر

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) { ا } -1-  حسن آقا  پسر اصغر    پسر    اکبر  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) { ا } -2-  حسین آقا پسر اصغر    پسر    اکبر  پسر شیخ علی  پسر  حسین

 برای مشاهده گالری عکس این طایفه کلیک نمایید

برای مشاهده ادامه شجره نامه روی ادامه مطلب کلیک نمایید


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه غیبی نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸

شجره نامه طایفه غیبی

نسل اول

ا- کربلایی غیب علی

نسل دوم

٢-کربلایی حسن

نسل سوم

٣- کربلایی محمد علی

نسل چهارم

۴- صفر

نسل پنچم

0-    ا- حاج اسد الله

             0-٢- یدالله


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه عباسی (قویون باشلار طایفه سی ) نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧

طایفه عباسی (قویون باشلار طایفه سی )بزرگترین طایفه کوریجان است و شجره نامه این خاندان در کتاب تاریخ کوریجان آمده است

 جد بزرگ این خاندان  به نام اسکندر در نیمه اول سده یازدهم هجری از اصفهان (وبه قولی از خرقان ) به کوریجان کوچیده  و تمام عباسی های کوریجان(قویون باشلار طایفه سی ) از نسل پسر بزرگ اسکندر به نام کربلایی عباس می باشند و به نام همین کربلایی عباسی این طایفه به نام عباسی شهرت یافته اند و اکثریت این طایفه(غیر از خانواده که فامیلی اسماعیلی و حسینی دارند) فامیلی عباسی دارند

شجره نامه این طایفه

نسل اول

ا-اسکندر(قبر او گلزارشهدای کوریجان مشخص است)

نسل دوم

٢-کربلایی عباس(قبر او نجف اشرف است)

نسل سوم

٣-١-کربلایی ابراهیم

٣-٢-کربلایی ااسماعیل

٣-٣-کربلایی

نسل چهارم

۴-٣-١-سبز علی پسرکربلایی ابراهیم  پسرکربلایی عباس 

۴-٣-٢-امین علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

۴-٣-٣-فتح علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

۴-٣-۴-حسن علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

نسل پنچم 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه زمانی نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧

خاندان زمانی چند تیره هستند که  یک تیره از آنها معروف به علیزمانی هستند  این تیره  طایفه  مادرم  از بزرگان این طایفه 

و فضل علی زمانی (پدر بزرگم) را می توان نامبرد که شجره نامه آنها در کتاب تاریخ کوریجان آمده است

تیر دیگر تیره حاج شعبان که آن رامی توان تیره صفرخانی نیز می توان نامید حاج سالار حاج کوچکعلی و فرزندان آنها و... که شجره آنها در کتاب تاریخ کوریجان آمده است

 

  نظرات ()
مطالب اخیر مسابقات کشتی به مناسبت اولین یادواره شهید مدافع حرم ،کربلایی حمیدرضا زمانی عکسهای رسیده شهید مدافع حرم عکس/ مدافع حرمِ حسینی در بین الحرمین کسب مقام سوم استانی دررده نوجوانان وراه یابی به اردوی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ۱۳آذرماه؛ مراسم اربعین شهید مدافع حرم شهید حمیدرضا زمانی حد و مرز کوریجان با روستاهای همسایه نام مزارع و مکانهای تابعه روستا ، شهرستان رزن برخوردار از بهترین موقعیت برای سرمایه‌گذاری بازدید رییس تبلیغات اسلامی کبودراهنگ از خانه عالم روستای کوریجان عکس های تعزیه روز عاشورا (13/8/1393)
کلمات کلیدی وبلاگ کوریجان کبودراهنگ (٥٩) خاندانها و طوایف کوریجان (٥٦) کوریجان همدان (٥۱) کوریجان (۳۸) تاریخ کوریجان (٢٦) شعر ترکی (٢۱) شجره نامه (۱٧) ادبیات ترکی (۱٥) گالری عکس (۱٤) عکس قدیمی (۱٤) عکس (۱۳) محمدرضا رشیدی (۱٢) رمضان (۱۱) ترجمه ترکی (۱۱) دعای روزهای ماه رمضان (۱٠) سید حیدر بیات (۱٠) شهدای کوریجان (۸) کوریجانی های مقیم تهران (٧) کوریجانی های مقیم همدان (٧) بزرگان و مشاهیر (٧) نوحه ترکی (٧) فتح علی حسینی (٧) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٦) شهرستان بهار (٦) آداب و رسوم و آیین ها (٦) کتاب روزنامه خاطرات عین‌السلطنه (٦) شهید مدافع حرم (٦) بخشدار مرکزی کبوداهنگ (٦) حمیدرضا زمانی (٦) فرماندار رزن (٥) عین السلطنه قاجار ارباب کوریجان (٥) همسایه کوریجان (٥) جمعیت (٥) سربازی (٥) هیئت کونگ فوتوآ (٥) ورزشکاران کوریجان (٥) قهرمان میرزا سالور، (٥) اخبار همدان و کوریجان (٥) یادواره شهدای کوریجان (٤) گروه تئاتر( نمایش) (٤) سندقدیمی (٤) شعر (٤) همدان (٤) کبودراهنگ (٤) خاندان نوروزی (٤) پل تاریخی کوریجان (٤) مهاجران همدان (٤) اسناد تاریخی (٤) فولکورها (٤) پایگاه مقاومت بسیج روستای کوریجان (٤) مزار شهدای کوریجان (٤) کتاب تاریخ و فرهنگ کوریجان (٤) کونگ فو کوریجان (٤) همایش بزرگ کونگ فوکاران کوریجان (۳) یداله ابراهیم خانی (۳) احسان قنبری (۳) معرفی مشاغل تولیدی و خدماتی کوریجان (۳) کسب و کار در کوریجان (۳) مکتبخانه (۳) خاندان قویون باش (۳) طایفه زمانی و علیزمانی (۳) مجلس ترحیم (۳) تاریخچه سربازی (۳) راهدارخانه (۳) تپه تاریخی کوریجان (۳) تبریک و تهنیت (۳) مصطفی نوروزی (۳) محرم (۳) نقشه (۳) صاحب نوری (۳) تحصیلکردگان کوریجان (۳) حاج ولی ا کلامی زنجانی (۳) مسابقات کونگ فو (۳) روحانیون کوریجان (۳) تعزیه خوانهای کوریجان (۳) شهرهای استان همدان (٢) روزنامه خاطرات عین السطنه (٢) نوحه خوانهای کوریجان (٢) انتخابات شوراها (٢) مجتمع رفاهی کوریجان (٢) حضرت آیت الله نوری همدانی (٢) گالری عکس طایفه میرزایی (٢) کاظمی افشار (٢) فرهنگ جغرافیایی ج5 (٢) طایفه غیبی (٢) گالری عکس طایفه زمانی (٢) حاج اشرف کوریجانی (٢) عزالذوله (٢) گالری عکس طایفه جعفری (٢) گالری عکس طایفه اصلانی (٢) گالری عکس طایفه جمشیدی (٢) پل تاریخی مهاجران (٢) ربان فارسی (٢) تبلیغات اسلامی کبودراهنگ (٢) دانش آموزان مدرسه (٢) کندیمیز (٢) همایش کوهنوردی (٢) دهستان مهاجران (٢) تشکیل گروه هم اندیشی کوریجان (٢) شجره نامه طایفه شیرازی (٢) شجره نامه طایفه بهبهانی (٢) نبرد کوریجان (٢) اوشاق لیق شعرلری (٢) شناسنامه قدیمی (٢) سفرنامه ابوالحسن خان فخرالملک اردلان (٢) تقدیرو تشکر (٢) لینک (٢) روستا (٢) عاشورا (٢) پل (٢) عید نوروز (٢) شهرداری (٢) سیزده بدر (٢) جورقان (٢) ضرب المثل (٢) مهاجران (٢) آرشیو عکس (٢) لغت نامه دهخدا (٢) گوران (٢) مراجع تقلید (٢) ادبیات کودکان (٢) مرد کوریجانی ٣۵٠٠ ساله (٢) اسکلت انسانی در موزه هگمتانه (٢) امامزاده جعفر (٢) آنا یوردوم (٢) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٢) پرویز اذکایی (٢) دانلود نوحه ترکی (٢) خاندان عباسی (٢) دهیار کوریجان (٢) ایستگاه راه آهن همدان (٢) شیخ عبدالله زاهد مهاجر (٢) طایفه گوران (نوروزی) (٢) طایفه حسینی (٢) مصطفی خدابنده لو (٢) توابع کوریجان (٢) مزارع و باغات تابعه کوریجان (٢) سال 1363 (٢) اشکان جعفری (٢) سرپرست فرمانداری رزن (٢) مدیرکل میراث فرهنگی - گردشگری و صنایع دستی (٢) یادواره شهدای ورزشکار (٢) فرماندارکبودراهنگ (٢) شورای اسلامی شهر همدان (٢) مدرسه کوریجان (٢) راه و شهرسازی کبودراهنگ (٢) دهه فجر 1392 (٢) پاسخ به نظر (٢) ورزشگاه امام علی (ع) کوریجان (٢) ابوذر عباسی (۱) رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودرآهنگ (۱) اداره ورزش و جوانان کبودراهنگ (۱) پیگیریهای ویزه مدیر وبلاگ (۱) ابوالقاسم نباتی (۱) جنت الشهدا (۱) ابراهیم دهقانی خواه (۱) حاج غلامرضا نوروزی (۱) راهپیمایی روزقدس (۱) مسلم غلامی (۱) کندیم (۱) حاج سلیم موذن زاده (۱) عاملی اردبیلی (۱) شهر همدان (۱) امامزاده مصطفی و ابراهیم (۱) شجره نامه طایفه جوادی (۱) هیات کوریجانی های (۱) آقامعلی رشیدی فرزند امیر بگ (۱) نصرت حسینی فرزند غلامحسین (۱) سهراب فتحی (۱) سالور (۱) داریوش حق دوست کوریجانی (۱) هنذمند و هنرپیشه (۱) بازیگر، کارگردان (۱) تئاتر و یسنما (۱) شورای اسلامی کوریجان (۱) روستاهای بزرگ کبودراهنگ (۱) ورزشهای زمستانی (۱) عمران میرزایی (۱) مراسم ارتحال حضرت امام ره (۱) 1393 عکس مناسبت (۱) مدرسه راهنمایی امام خمینی (۱) گالری عکس طایفه خدابنده لو (۱) محمدرضا ولدخانی (۱) نتایج انتخابات شورا های شهر همدان (۱) خاندان کریمی (۱) خانه های روستایی (۱) معاون دام÷زشکی استان همدان (۱) خاندان کرمی (۱) مسابقات قهرمانی استان (۱) لیست کاندیدا های مورد حمایت (۱) حیدر محمودی (۱) موسیغی استان همدان (۱) آلبوم موسیغی (۱) افتتاح پروژه (۱) *اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی* (۱) قلعه چاه (۱) بخشدارگل تپه (۱) ابراهبم الهی تبار (۱) راه و شهرسازی همدان (۱) رسول ابراهیم خانی (۱) گالری عکس طایفه بهبهانی (۱) تعاونی دشت طلائی کوریجان (۱) مسلم آقامیرزائی (۱) شرکت تعاونی میخ سازی کوریجان (۱) میرزا علی حسینی (شیر کوریجان) (۱) شجره نامه طایفه حعفری (۱) شجره نامه طایفه جعفری (۱) وداع با مدافعِ حرم (۱) حد و مرز کوریجان (۱) معاون فرماندار همدان (۱) شجره نامه طایفه اصلانی (۱) شجره نامه طایفه خدابنده لو (۱) خانه عالم روستای کوریجان (۱) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا رییس تبلیغات اسلامی (۱) سرمایه‌گذاری در شهرستان رزن (۱) تولید شاخص (۱) تیم کشتی کوریجان (۱) میرجمال حسینی (۱) مدیریت خانه رزمی نشاط کوریجان (۱) فارسی ترکی (۱) شمیم الوند کوریجان (۱) عین اله زمانی (۱) مسئول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کب (۱) مهدی غلامی (۱) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا (۱) حجت‌الاسلام مجتبی چیتگری (۱) مراسم تقدیر از فرماندار پیشین (۱) معرفی فرماندار جدید (۱) مدیرعاملی بهسازی و نوسازی شهرداری همدان (۱) تفکیک حوزه انتخابیه (۱) حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ (۱) کمیسیون شوراها و امور داخلی (۱) دستاوردهای انقلاب (۱) سعید افقی (۱) هیات امنا (۱) ابوالفضل محمدی (۱) محلات قدیم کوریجان (۱) قلعه ارباب (۱) گفتمان دینی (۱) ایلان داشی (۱) شاه طهماسب صفوی (۱) ملا پناه واقف (۱) کورجان (۱) مسجد ارگ (۱) گوریجان (۱) کریجان (۱) نادر شاه افشار (۱) بینندگان وبلاگ (۱) روستاهای ایران (۱) نامها (۱) عسگری (۱) عثمانی (۱) حاج محمد نوروزی (۱) خانه بهداشت (۱) عکس طبیعت کوریجان (۱) تلگراف (۱) سیستم تبلیغاتی (۱) هفته دولت (۱) لالجین (۱) صنعت سفال (۱) عید قربان (۱) محوطه تاریخی (۱) حاتم آباد (۱) جانباز شیمیایی (۱) افطاری (۱) ثبت ملی (۱) راهموار (۱) مارهموار (۱) غرخلر (۱) قهاوند (۱) گوروان (۱) بافت مسکونی (۱) مهاجران اراک (۱) چاه دشت (۱) ایام فاطمیه (۱) عذرخواهی (۱) تنظیم خانواده (۱) بسیج سازندگی (۱) نمایندگان مجلس (۱) شهید همت (۱) تغذیه مصنوعی (۱) راه آهن (۱) محمود کریمی (۱) فضولی (۱) عکاس (۱) ملایر (۱) درخواست کمک (۱) صفوی (۱) گیلان (۱) مشارکت مردم (۱) درگذشت (۱) تعزیه (۱) نمایشگاه (۱) وطنم (۱) رشت (۱) تبریک سال نو (۱) نوروزی (۱) نشریه (۱) صنایع دستی (۱) بین الحرمین (۱) حضرت محمد (ص) (۱) ماهواره ای (۱) شهریار (۱) چهارشنبه سوری (۱) عباس قهوه چی (۱) کدخدامحمدحسین نوروزی (۱) قهوهخانه کوریجان (۱) شجره نامه طایفه فضلی (۱) ماران (۱) گالری عکس طایفه نظری (۱) شجره نامه خاندان احمدی (۱) شجره نامه خاندان اکبری (۱) گالری عکس طایفه حسنی (۱) شجره نامه طایفه حسنی (۱) مسعود سالور (۱) آمریکایها در کوریجان (۱) شهرستان رزن (۱) نصرالله خان کوریجانی (۱) فرش بافی (۱) رایکان سفلی (۱) شجره نامه طایفه صفی یی (۱) شجره نامه طایفه مهدوی (۱) پیاده روی خانوادگی (۱) محمد ابراهیم اسدی (۱) هیات امنا مسجد قمر بنی هاشم (ع (۱) پایگاه مقاومت شهید دستغیب (۱) شجره نامه طایفه حاج حسین رضا (۱) عبدالصمد میرزاعزالدوله (۱) محرم1388 (۱) شجره نامه طایفه خدایی و سلیم خانی (۱) شجره نامه طایفه نظری (۱) مسجد تاریخی مهاجرات(ماران) (۱) معماری روستا (۱) رضا فیضی پور (۱) شجره نامه خاندان رستمی (۱) موضوعات اصلی وبلاگ (۱) جشن بزرگ انقلاب (۱) حرم امام (ره) (۱) دهیار مهاجران (۱) مجتمع رفاهی امیر اشرف (۱) اگهی ترحیم (۱) طایفه جمشیدی (۱) علی اکبر افشار نایب کوریجان (۱) گالری عکس خاندان افشار (۱) عباس زمانی (۱) سالن ورزشی امام علی کوریجان (۱) طایفه کرمی (۱) گالری عکس طایفه ملکی (۱) دلریش (۱) تربیت بدنی کبودراهنگ (۱) زبان سومری (۱) زبان همدانی (۱) خاندان یا طایفه نوروزی (۱) سیلوی 80هزار تنی کوریجان (۱) روستاهای ترک (۱) گالری عکس طایفه رشیدی (۱) گالری عکس خاندان بابایی (۱) شیخ تقی طاهری (۱) سید مصطفی حسینی (۱) شجره نامه سادات کوریجان (۱) گالری عکس طایفه اکبری (۱) گالری عکس خاندان اکبری (۱) گالری عکس خاندان محمدی (۱) لیست آثار تاریخی (۱) خاندان احمدی (۱) گالری عکس خاندان احمدی (۱) گالری عکس طایفه آقا میرزایی (۱) همایش پیاده روی (۱) گالری عکس طایفه شیرازی (۱) نان پحتن در خانه های کوریجان (۱) گورستانهای کوریجان (۱) گالری عکس خاندان مینایی (۱) عبداله خان سرتیپ (۱) فرهنگ دکترمعین (۱) غازان خان تیموری (۱) مرکز بهداشتی درمانی کوریجان (۱) ملاحسین بیاتی (۱) محمد حسینی (۱) راهنگ سبز (۱) گالری عکس طایفه مهدوی (۱) میرزا علی معجز شبستری (۱) گئتمه ترسا بالاسی (۱) علی آقا واحدی (۱) نامهای جالب (۱) رفتاری (۱) سرشماری (۱) گالری عکس طایفه صفی ئی (۱) فرمانداری کبودراهنگ (۱) شماره تلفن ادارات (۱) کارکنان ادارات کبودراهنگ (۱) طایفه مرادی (۱) گالری عکس طایفه مرادی (۱) گالری عکس طایفه غیبی (۱) گالری عکس طایفه عباسی (۱) سایان (۱) علی اکبر افشار (۱) طایفه میرزایی (۱) نایب کوریجان (۱) کوریجان رشت (۱) شال سالاماخ منجوق چیخارتماغ (۱) طایفه حسنی (شبیه خوان طایفه سی) (۱) شورای اسلامی روستای کوریجان (۱)
دوستان من آپلود فایل اسدآباد افشار آموزش ترکی آذربایجانی آموزش زبان فارسی برای ترک زبانها آوای مهاجران ائل قیزی بخش مرکزی همدان بخش نوبران شهرستان ساوه بوبوک آباد -دیار محمد جعفر مجذوب علی شاه همدانی پایتخت سفال ایران لالجین پایگاه شهید مصطفی خمینی داق داق آباد پروفایل محمد حسین سعادت فر پسرخاله تبليغات وبلاگي تعاون همدان تکواندو کبودراهنگ جوانان روستای کرفس- رزن خاکریز-شهرستان اسد آباد دریافت کتاب و مقاله راهنگ سبز روستای آقداش-- نوبران ساوه روستای بابا خنجر روستای دوچشمه(کله خان) نهاوندستان روستای سامان - نوبران ساوه روستای سلیمانی نیشابور روستای سوزن -شهرستان رزن روستای سوزن-شهرستان رزن کبودراهنگ-مرکری-قاباق تپه روستای کوزره - شرا - همدان روستای گنبد روستای نینج -شهرستان رزن سازمان تبليغات اسلامي شهرستان كبودراهنگ سایانی های مقیم قم سریش آباد قروه سیاهپوشان-محرمعلی صمدی مداح اهل بیت سیراوند اسدآباد شهر زیبای من فامنین همدان شیخ جراح- گل تپه کبودراهنگ فریازان فضای اشتراک فایل رایگان قروه درجزین قشقایی بی وطن وطن پرست-بهزاد حیاتی جعفربیگی کوریجان گزل کندیم دینگله کهریز همدان گندوز همدان لالجین منیم گوزل کندیم پامبولو(پامولو)--شهرستان فامنین مهدی غلامی موسیقی ترکی همدانی نمسا نوبران ساوه همدان پایتخت تاریخ وتمدن وبلاگ فرهنگ وتاریخ مریانج شرکت بازرگانی پاسارگاد روستای فامرین شعرهای بی کتاب -مرتضی رشیدی روستای بهادر بیگ خلیل کرد بهار-روستای بهادر بیگ کبودراهنگ -روستای امیر آباد بهار-صالح آباد-پرلوک کبودراهنگ مرکزی امیرآباد پایگاه خبری تحلیلی کورنگ وکیل من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب