مصطفی نوروزی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمدرضارشیدی عمران میرزایی مصطفی نوروزی روح اله بهبهانی
آرشیو وبلاگ
      دیار تاریخی کوریجان (تاریخ و فرهنگ کوریجان)
شجره نامه طایفه خدابنده لو نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۳

  نظرات ()
شجره نامه طایفه نظری نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه جوادی نویسنده: مصطفی نوروزی - دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

 

  نظرات ()
شجره نامه خاندان فضلی نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩

 

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه خدایی و سلیم خانی نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

 

 

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه خاندان رستمی نویسنده: مصطفی نوروزی - سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢

 

 

برای مشاهده کامل شجره نامه  روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه صفی یی و مهدوی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه شیرازی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهذه کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه بهبهانی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهذه کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه خاندان احمدی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

خاندان احمدی

  نظرات ()
شجره نامه خاندان اکبری نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩

  خانذان اکبری

 

 

  نظرات ()
شجره نامه سادات کوریجان نویسنده: مصطفی نوروزی - سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩

سادات کوریجان

روستای کوریجان از گذشته دور محل سکونت و آبادی و آبادانی بوده و وجود آثار تاریخی و امامزادها دلیل این مدعاست

سادات کوریجان خصوصا سادات حسینی (اولاد سید  صدر الدین و سید ابوالقاسم  از سادات جلیل اقدر بودند که در کو.ریجان بر مزارشان گنبدی از خشت وگل ساخته شده بود و صاحب کراماتی بودند

شجره نامه سادات حسینی از تیره صدرالدین

 

 

شجره نامه سادات حسینی

  نظرات ()
شجره نامه طایفه نوروزی (گوران) نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸

 

شجره نامه های اقوام و طوایف کوریجان به صورت منظومه ای در آینده در کتاب تاریخ کوریجان چاپ خواهد شد در ادامه شعر شجره نامه خاندان نوروزی را مشاهده نمایید


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه حسینی(حسین پنولی) نویسنده: مصطفی نوروزی - سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧

 

شجره نامه طایفه حسینی

نسل اول

ا- حسین {پنولی }

نسل دوم

٢- ا-   عرب علی

٢-٢-  شیخ علی

٢-٣-  چراغ علی

نسل سوم

فرزندان عرب علی

 ٣-٢- ا- (ا)  لطف علی   پسر  عرب علی   پسر حسین

٣-٢- ا- (٢)  رستم علی  پسر عرب علی  پسر حسین

٣-٢- ا- (٣)  شبان علی  پسر عرب علی  پسر حسین

٣-٢- ا- (۴)  غیب  علی  پسر عرب علی  پسر حسین

فرزندان شیخ علی

٣-٢- ٢- (ا)  غیب  علی  پسر شیخ علی پسر حسین

٣-٢- ٢- (٢)  رضا  علی  پسر شیخ علی پسر حسین

٣-٢- ٢- (٣)  اکبر          پسر شیخ علی پسر حسین

فرزندان چراغ علی

فرزند ذکور نداشت

نسل چهارم

فرزندان لطف علی

فرزند ذکور نداشت

فرزندان رستم علی

۴-٣-٢- ا- (٢) { ا }  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (٢)  {٢}   کربلایی  کتابعلی   پسر   رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان شبان علی

۴-٣-٢- ا- (٣) { ا }  آقام علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (٣) {٢ }  غیاث علی پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان غیب علی

۴-٣-٢- ا- (۴) { ا }   برات  علی    پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (۴) { ٢} کوچک  علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (۴) { ٣}  قربان  علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (۴) { ۴} صفر  علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی   پسر  حسین

فرزندان غلام حسین

۴-٣-٢-٢- (ا ) { ا }   سلطانحسین    پسر  غلامحسین  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢-٢- (ا ) {٢}   محمد حسین    پسر  غلامحسین  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢-٢- (ا ) {٣}    نصرت الله        پسر  غلامحسین  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢-٢- (ا ) {۴}   حاج  حسین    پسر  غلامحسین  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان رضا علی

۴-٣-٢-٢- (٢) { ا }   رجب  علی    پسر  رضا علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان اکبر

۴-٣-٢-٢- (٣) { ا }   اصغر    پسر  اکبر  پسر عرب علی  پسر  حسین

نسل پنچم

فرزندان کربلایی حسین علی

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -1-  مشهدی  عبدالله    پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -2 - کربلایی اسماعیل   پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -3  -   حیدر               پسر   کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -4 - حاج  لطف الله       پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -5 - مشهدی سیف الله پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -6 - مشهدی حبیب الله پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -7 - مشهدی محمد آقا  پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان کتاب علی

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ٢} -1-  حاج علی پسر  کتابعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ٢} -2-  سبز علی پسر  کتابعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ٢} -3-  میرزا علی پسر  کتابعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان آقا علی

5- ۴-٣-٢- ا- (٣) { ا } -1-  آقام علی پسر  آقا علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان غیاث علی

5- ۴-٣-٢- ا- (٣) { ٢} -1- حکومت علی پسر  غیاث علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٣) { ٢} -2-  بیرام  علی پسر  غیاث علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٣) { ٢} -3- محرم  علی پسر  غیاث علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان برات علی

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) { ا } -1- یعقوب  پسر  برات علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) { ا } -2- مختار  پسر  برات علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) { ا } -3- حنیف  پسر  برات علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) { ا } -4-رضا    پسر  برات علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان کوچک علی

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) {٢} -1- حمید  پسر  کوچک علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان قربان علی

فرزندان صفر علی

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) {۴} -1- جعفر   پسر  صفر علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) {۴} -2- مظفر   پسر  صفر علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) {۴} -3- خان   پسر  صفر علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان سلطان حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) { ا } -1-محمد     پسر  سلطانحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) { ا } -1-علی آقا   پسر  سلطانحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

فرزندان محمد حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -1- حسن    پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -2- یوسف    پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -3- صادق    پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -4-  باقر     پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -5- جواد    پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

فرزندان حاج حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {۴} -1- اکبر     پسر  حاج حسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {۴} -2- اصغر    پسر  حاج حسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

فرزندان رجب علی

فرزندان اصغر

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) { ا } -1-  حسن آقا  پسر اصغر    پسر    اکبر  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) { ا } -2-  حسین آقا پسر اصغر    پسر    اکبر  پسر شیخ علی  پسر  حسین

 برای مشاهده گالری عکس این طایفه کلیک نمایید

برای مشاهده ادامه شجره نامه روی ادامه مطلب کلیک نمایید


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه غیبی نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸

شجره نامه طایفه غیبی

نسل اول

ا- کربلایی غیب علی

نسل دوم

٢-کربلایی حسن

نسل سوم

٣- کربلایی محمد علی

نسل چهارم

۴- صفر

نسل پنچم

0-    ا- حاج اسد الله

             0-٢- یدالله


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه عباسی (قویون باشلار طایفه سی ) نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧

طایفه عباسی (قویون باشلار طایفه سی )بزرگترین طایفه کوریجان است و شجره نامه این خاندان در کتاب تاریخ کوریجان آمده است

 جد بزرگ این خاندان  به نام اسکندر در نیمه اول سده یازدهم هجری از اصفهان (وبه قولی از خرقان ) به کوریجان کوچیده  و تمام عباسی های کوریجان(قویون باشلار طایفه سی ) از نسل پسر بزرگ اسکندر به نام کربلایی عباس می باشند و به نام همین کربلایی عباسی این طایفه به نام عباسی شهرت یافته اند و اکثریت این طایفه(غیر از خانواده که فامیلی اسماعیلی و حسینی دارند) فامیلی عباسی دارند

شجره نامه این طایفه

نسل اول

ا-اسکندر(قبر او گلزارشهدای کوریجان مشخص است)

نسل دوم

٢-کربلایی عباس(قبر او نجف اشرف است)

نسل سوم

٣-١-کربلایی ابراهیم

٣-٢-کربلایی ااسماعیل

٣-٣-کربلایی

نسل چهارم

۴-٣-١-سبز علی پسرکربلایی ابراهیم  پسرکربلایی عباس 

۴-٣-٢-امین علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

۴-٣-٣-فتح علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

۴-٣-۴-حسن علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

نسل پنچم 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه زمانی نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧

خاندان زمانی چند تیره هستند که  یک تیره از آنها معروف به علیزمانی هستند  این تیره  طایفه  مادرم  از بزرگان این طایفه 

و فضل علی زمانی (پدر بزرگم) را می توان نامبرد که شجره نامه آنها در کتاب تاریخ کوریجان آمده است

تیر دیگر تیره حاج شعبان که آن رامی توان تیره صفرخانی نیز می توان نامید حاج سالار حاج کوچکعلی و فرزندان آنها و... که شجره آنها در کتاب تاریخ کوریجان آمده است

 

  نظرات ()
مطالب اخیر تشریف فرمایی آیت اله ملاعلی معصومی (آخوند همدانی ) به کوریجان کوریجان تنها روستای کبودراهنگ در کنار آزاد راه همدان ساوه علی ائوینده نه یوز وئریردی قدسیان آغلور شهادت مظلومانه بانوی مهربانی ،دخت نبی اکرم (ص)حضرت فاطمه (س) تسلیت باد. اشتغال و کار آفرینی برای رشد و توسعه کوریجان کوریجان بالاتر از مهاجران و داق داق آباد؟ گالری عکس طایفه میرزایی راهکاری برای 20سال خشک سالی: منطقه حاجیلو قراگوزلو(روستاهای تاریخی، بیوک آباد، کوریجان و لتگاه) روح اله بهبهانی -عضو شورای اسلامی روستای کوریجان
کلمات کلیدی وبلاگ کوریجان کبودراهنگ (٦۱) خاندانها و طوایف کوریجان (٥٦) کوریجان همدان (٥۱) کوریجان (۳۸) تاریخ کوریجان (٢٩) شعر ترکی (٢۳) ادبیات ترکی (۱٧) شجره نامه (۱٧) عکس قدیمی (۱٧) محمدرضا رشیدی (۱٥) گالری عکس (۱٤) عکس (۱۳) رمضان (۱۱) پایگاه مقاومت بسیج روستای کوریجان (۱۱) ترجمه ترکی (۱۱) سید حیدر بیات (۱۱) دعای روزهای ماه رمضان (۱٠) شهدای کوریجان (۱٠) کبودراهنگ (٩) ورزشکاران کوریجان (٩) حمیدرضا زمانی (۸) شهرستان بهار (۸) بزرگان و مشاهیر (۸) فتح علی حسینی (٧) کوریجانی های مقیم تهران (٧) کوریجانی های مقیم همدان (٧) نوحه ترکی (٧) نمایندگان مجلس (٧) پایگاه سماء کوریجان (٧) حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ (٧) بخشدار مرکزی کبوداهنگ (٧) شهید مدافع حرم (٧) روستای قرخلر (٦) جمعیت (٦) کتاب روزنامه خاطرات عین‌السلطنه (٦) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٦) آداب و رسوم و آیین ها (٦) عین السلطنه قاجار ارباب کوریجان (٥) مزار شهدای کوریجان (٥) همسایه کوریجان (٥) سربازی (٥) قهرمان میرزا سالور، (٥) اخبار همدان و کوریجان (٥) سندقدیمی (٥) کونگ فو کوریجان (٥) مهندس علی یعقوبی (٥) هیئت کونگ فوتوآ (٥) فرماندار رزن (٥) افتتاح پروژه (٥) بخش شرا (٤) یداله ابراهیم خانی (٤) کسب و کار در کوریجان (٤) گروه تئاتر( نمایش) (٤) روستای یسرلو (٤) سالن ورزشی امام علی کوریجان (٤) یادواره شهدای کوریجان (٤) تحصیلکردگان کوریجان (٤) شعر (٤) همدان (٤) پل تاریخی کوریجان (٤) مصطفی نوروزی (٤) کتاب تاریخ و فرهنگ کوریجان (٤) اسناد تاریخی (٤) مهاجران همدان (٤) خاندان قویون باش (٤) طایفه زمانی و علیزمانی (٤) فولکورها (٤) خاندان نوروزی (٤) دانلود نوحه ترکی (۳) تبریک و تهنیت (۳) تپه تاریخی کوریجان (۳) مکتبخانه (۳) دهیار کوریجان (۳) راهدارخانه (۳) مجلس ترحیم (۳) محرم (۳) نقشه (۳) گالری عکس طایفه میرزایی (۳) روحانیون کوریجان (۳) تاریخچه سربازی (۳) تعزیه خوانهای کوریجان (۳) همایش بزرگ کونگ فوکاران کوریجان (۳) شناسنامه قدیمی (۳) رایکان سفلی (۳) دهستان مهاجران (۳) راه و شهرسازی کبودراهنگ (۳) احسان قنبری (۳) مسابقات کونگ فو (۳) راه پیمایی 22 بهمن (۳) شجره نامه طایفه بهبهانی (۳) صاحب نوری (۳) حاج ولی ا کلامی زنجانی (۳) بخشداری کوریجان (۳) معرفی مشاغل تولیدی و خدماتی کوریجان (۳) مدرسه کوریجان (۳) بسیج خواهران کوریجان (۳) دانش آموزان مدرسه (۳) توابع کوریجان (۳) مزارع و باغات تابعه کوریجان (٢) مصطفی خدابنده لو (٢) شورای اسلامی شهر همدان (٢) اشکان جعفری (٢) همایش کوهنوردی (٢) تبلیغات اسلامی کبودراهنگ (٢) پاسخ به نظر (٢) گالری عکس طایفه بهبهانی (٢) مدیرکل میراث فرهنگی - گردشگری و صنایع دستی (٢) فرماندارکبودراهنگ (٢) راه و شهرسازی همدان (٢) دهه فجر 1392 (٢) یادواره شهدای ورزشکار (٢) ورزشگاه امام علی (ع) کوریجان (٢) اداره ورزش و جوانان کبودراهنگ (٢) حاج سلیم موذن زاده (٢) خانم خدابنده لو (٢) حاج احسان قنبری (٢) مسئولین بخش شراء (٢) سرپرست فرمانداری رزن (٢) مسئول فناوری اطلاعات پایگاه سما کوریجان (٢) سال 1363 (٢) راِیکان علیا (٢) گرامیداشت حماسه 9 دی (٢) ایستگاه راه آهن همدان (٢) پل تاریخی مهاجران (٢) اوشاق لیق شعرلری (٢) سفرنامه ابوالحسن خان فخرالملک اردلان (٢) نبرد کوریجان (٢) عزالذوله (٢) گالری عکس طایفه جمشیدی (٢) شجره نامه طایفه شیرازی (٢) کندیمیز (٢) تشکیل گروه هم اندیشی کوریجان (٢) شورای اسلامی روستای کوریجان (٢) انتخابات شوراها (٢) شهرهای استان همدان (٢) مرکز بهداشتی درمانی کوریجان (٢) فرمانداری کبودراهنگ (٢) گالری عکس طایفه عباسی (٢) گالری عکس طایفه زمانی (٢) طایفه غیبی (٢) روزنامه خاطرات عین السطنه (٢) نوحه خوانهای کوریجان (٢) شیخ عبدالله زاهد مهاجر (٢) حاج اشرف کوریجانی (٢) حضرت آیت الله نوری همدانی (٢) ربان فارسی (٢) فرهنگ جغرافیایی ج5 (٢) کاظمی افشار (٢) گالری عکس طایفه جعفری (٢) گالری عکس طایفه اصلانی (٢) تقدیرو تشکر (٢) لینک (٢) روستا (٢) عاشورا (٢) پل (٢) عید نوروز (٢) ضرب المثل (٢) شهریار (٢) شهرداری (٢) وطنم (٢) مهاجران (٢) آرشیو عکس (٢) صندوق مهر امام رضا (٢) گوران (٢) سیزده بدر (٢) جورقان (٢) مراجع تقلید (٢) ایام فاطمیه (٢) لغت نامه دهخدا (٢) مرد کوریجانی ٣۵٠٠ ساله (٢) اسکلت انسانی در موزه هگمتانه (٢) ابوالفضل محمدی (٢) مجتمع رفاهی کوریجان (٢) خاندان عباسی (٢) طایفه گوران (نوروزی) (٢) طایفه حسینی (٢) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٢) پرویز اذکایی (٢) آنا یوردوم (٢) امامزاده جعفر (٢) هفته دولت (٢) ادبیات کودکان (٢) گوروان (۱) فرزند شهید (۱) بافت مسکونی (۱) چاه دشت (۱) عکس طبیعت کوریجان (۱) تلگراف (۱) سیستم تبلیغاتی (۱) عید قربان (۱) محوطه تاریخی (۱) حاتم آباد (۱) عثمانی (۱) حاج محمد نوروزی (۱) خانه بهداشت (۱) روستاهای ایران (۱) نامها (۱) عسگری (۱) لالجین (۱) صنعت سفال (۱) نادر شاه افشار (۱) بینندگان وبلاگ (۱) دستاوردهای انقلاب (۱) ایلان داشی (۱) شاه طهماسب صفوی (۱) ملا پناه واقف (۱) کورجان (۱) گوریجان (۱) کریجان (۱) گفتمان دینی (۱) هیات امنا (۱) جانباز شیمیایی (۱) افطاری (۱) ثبت ملی (۱) راهموار (۱) مارهموار (۱) غرخلر (۱) قهاوند (۱) تغذیه مصنوعی (۱) مهاجران اراک (۱) راه آهن (۱) محمود کریمی (۱) فضولی (۱) عکاس (۱) ملایر (۱) درخواست کمک (۱) عذرخواهی (۱) تنظیم خانواده (۱) حیدری (۱) مشارکت مردم (۱) درگذشت (۱) آبرسانی (۱) بسیج سازندگی (۱) مدیریت بحران (۱) شهید همت (۱) صفوی (۱) رشت (۱) تبریک سال نو (۱) نوروزی (۱) تسلیت (۱) تعزیه (۱) چهارشنبه سوری (۱) گیلان (۱) ورزش بانوان (۱) نشریه (۱) ترافیک (۱) حضرت علی (ع) (۱) صنایع دستی (۱) بین الحرمین (۱) حضرت محمد (ص) (۱) ماهواره ای (۱) نمایشگاه (۱) شجره نامه طایفه مهدوی (۱) شجره نامه خاندان رستمی (۱) مسعود سالور (۱) همایش پیاده روی (۱) شجره نامه سادات کوریجان (۱) خاندان یا طایفه نوروزی (۱) گورستانهای کوریجان (۱) نامهای جالب (۱) گالری عکس طایفه مهدوی (۱) گالری عکس خاندان محمدی (۱) نان پحتن در خانه های کوریجان (۱) گالری عکس طایفه شیرازی (۱) نایب کوریجان (۱) طایفه میرزایی (۱) علی اکبر افشار (۱) لیست آثار تاریخی (۱) شال سالاماخ منجوق چیخارتماغ (۱) محلات قدیم کوریجان (۱) گالری عکس طایفه صفی ئی (۱) سرشماری (۱) زبان سومری (۱) زبان همدانی (۱) ملاحسین بیاتی (۱) گالری عکس خاندان مینایی (۱) گالری عکس طایفه اکبری (۱) گالری عکس خاندان اکبری (۱) گالری عکس طایفه رشیدی (۱) گالری عکس خاندان بابایی (۱) شیخ تقی طاهری (۱) سید مصطفی حسینی (۱) قلعه ارباب (۱) سعید افقی (۱) خانواده شهدا (۱) راهنگ سبز (۱) قهوهخانه کوریجان (۱) کدخدامحمدحسین نوروزی (۱) عباس قهوه چی (۱) کوریجان رشت (۱) محمد حسینی (۱) طایفه حسنی (شبیه خوان طایفه سی) (۱) مسجد ارگ (۱) عکس عروسی (۱) رفتاری (۱) میرزا علی معجز شبستری (۱) گئتمه ترسا بالاسی (۱) علی آقا واحدی (۱) سایان (۱) شماره تلفن ادارات (۱) کارکنان ادارات کبودراهنگ (۱) طایفه مرادی (۱) گالری عکس طایفه مرادی (۱) گالری عکس طایفه غیبی (۱) محرم1388 (۱) همایش شیرخوارگان حسینی (۱) یادواره شهدا (۱) حرم امام (ره) (۱) غازان خان تیموری (۱) شجره نامه طایفه جوادی (۱) داریوش حق دوست کوریجانی (۱) راهپیمایی روزقدس (۱) خاندان کرمی (۱) خاندان کریمی (۱) طایفه جمشیدی (۱) کندیم (۱) تربیت بدنی کبودراهنگ (۱) اگهی ترحیم (۱) علی اکبر افشار نایب کوریجان (۱) یادداشت نویسنده (۱) گالری عکس خاندان افشار (۱) عباس زمانی (۱) مسلم غلامی (۱) ابراهیم دهقانی خواه (۱) رضا فیضی پور (۱) خانه های روستایی (۱) طایفه کرمی (۱) شهر همدان (۱) هنذمند و هنرپیشه (۱) بازیگر، کارگردان (۱) تئاتر و یسنما (۱) شهرستان رزن (۱) نصرالله خان کوریجانی (۱) فرش بافی (۱) شجره نامه طایفه حاج حسین رضا (۱) گالری عکس طایفه نظری (۱) شجره نامه خاندان احمدی (۱) شجره نامه خاندان اکبری (۱) آمریکایها در کوریجان (۱) شجره نامه طایفه خدایی و سلیم خانی (۱) شجره نامه طایفه نظری (۱) شجره نامه طایفه فضلی (۱) عبداله خان سرتیپ (۱) فرهنگ دکترمعین (۱) شجره نامه طایفه صفی یی (۱) موضوعات اصلی وبلاگ (۱) شجره نامه طایفه حسنی (۱) ماران (۱) گالری عکس طایفه حسنی (۱) محمد ابراهیم اسدی (۱) هیات امنا مسجد قمر بنی هاشم (ع (۱) پایگاه مقاومت شهید دستغیب (۱) عبدالصمد میرزاعزالدوله (۱) گالری عکس طایفه آقا میرزایی (۱) خاندان احمدی (۱) گالری عکس خاندان احمدی (۱) دلریش (۱) پیاده روی خانوادگی (۱) سیلوی 80هزار تنی کوریجان (۱) روستاهای ترک (۱) شورای اسلامی کوریجان (۱) مجتمع رفاهی امیر اشرف (۱) مسجد تاریخی مهاجرات(ماران) (۱) مسابقات طناب‌زنی بانوان (۱) مسابقات آمادگی جسمانی بانوان (۱) بحرانهای زیست محیطی (۱) it*ict (۱) صنعت توریسم و گردشگری (۱) میرزا علی حسینی (شیر کوریجان) (۱) مسابقات کشتی نونهالان کوریجان (۱) شهید امراله زمانی (۱) وطن تورپاغیندا یئرلی بیر داشام اولمازکی هر سئله سی (۱) محرم 1393 (۱) جنت الشهدا (۱) قلعه چاه (۱) بخشدارگل تپه (۱) ابراهبم الهی تبار (۱) مسئول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کب (۱) مهدی غلامی (۱) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا رییس تبلیغات اسلامی (۱) ساختمان دهیاری (۱) زیرسازی آسفالت معابر (۱) رئیس مخابرات شهرستان کبودراهنگ (۱) اسماعیل آیینی (۱) مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری همدان (۱) روستای بوبوک آباد (۱) روستای لتگاه (۱) منطقه حاجیلو قراگوزلو(روستاهای تاریخی، بیوک آباد، (۱) حاج رضا عباسی (۱) محور فرعی بهار به کوریجان (۱) محور فرعی لالجین به کوریجان (۱) کمربندی شمال به غرب (۱) صورت جهیزیه عروس (۱) علی اشرف فرزند کربلایی علی جان (۱) کدخدا حاج مراد علی میرزایی (۱) فرماندار فامنین (۱) ظاهر پورمجاهد (۱) سید رسول حسینی (۱) برنامه های افزایش جمعیت (۱) معاون اجرایی مرکز بهداشت استا (۱) حضرت آیت اله ملاعلی معصومی (آخوند همدانی ) (۱) ضریح حضرت ابوالفضل (ع) (۱) آیت‌الله بنی‌صدر (۱) خانه عالم روستای قرخلر (۱) خانه عالم روستای بوبوک (۱) وداع با مدافعِ حرم (۱) تعاونی دشت طلائی کوریجان (۱) مسلم آقامیرزائی (۱) شرکت تعاونی میخ سازی کوریجان (۱) مراسم تقدیر از فرماندار پیشین (۱) معرفی فرماندار جدید (۱) یاد ماندگاران (۱) مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های (۱) جاده ترانزیتی (۱) محور همدان-کوریجان (۱) سرگرد پاسدار علی رجبی (۱) نشست بصیرتی پایگاه قدس روستای یسرلو (۱) یادواره شهدای روستای مزرعه مهدی آباد کبودراهنگ (۱) روستای مزرعه مهدی آباد (۱) سایت خبری تحلیلی کورنگ (۱) تیم کشتی کوریجان (۱) مدیریت خانه رزمی نشاط کوریجان (۱) حریق یک انبار علوفه (۱) سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان (۱) میرزا محمد علیخان فریدالملک قرخلری (کبودراهنگی) (۱) مشاهیر و بزرگان روستای قرخلر (۱) محمدرضا ولدخانی (۱) زینبیه کوریجان (۱) مدرسه نشاط کوریجان (۱) نظارت وبازرسی از عملکرد پایگاه سما کوریجان (۱) جشن میلاد پیامبر(ص) و امام جعفرصادق(ع) (۱) ورزش قرخلر (۱) مهری بهمند (۱) عاملی اردبیلی (۱) شمیم الوند کوریجان (۱) عین اله زمانی (۱) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا (۱) حجت‌الاسلام مجتبی چیتگری (۱) پیگیریهای ویزه مدیر وبلاگ (۱) معماری روستا (۱) حاج غلامرضا نوروزی (۱) موسیغی استان همدان (۱) میرجمال حسینی (۱) فارسی ترکی (۱) ورزشهای زمستانی (۱) روستاهای بزرگ کبودراهنگ (۱) رسول ابراهیم خانی (۱) دهیار مهاجران (۱) نتایج انتخابات شورا های شهر همدان (۱) آلبوم موسیغی (۱) نصرت حسینی فرزند غلامحسین (۱) سالور (۱) سهراب فتحی (۱) ابوذر عباسی (۱) رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودرآهنگ (۱) امامزاده مصطفی و ابراهیم (۱) هیات کوریجانی های (۱) آقامعلی رشیدی فرزند امیر بگ (۱) جشن بزرگ انقلاب (۱) گالری عکس طایفه ملکی (۱) معاون فرماندار همدان (۱) معاون دام÷زشکی استان همدان (۱) ابوالقاسم نباتی (۱) مدیرعاملی بهسازی و نوسازی شهرداری همدان (۱) تفکیک حوزه انتخابیه (۱) محسن مرادی پناه (۱) کمیسیون شوراها و امور داخلی (۱) *اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی* (۱) شجره نامه طایفه حعفری (۱) شجره نامه طایفه جعفری (۱) عمران میرزایی (۱) مراسم ارتحال حضرت امام ره (۱) 1393 عکس مناسبت (۱) مدرسه راهنمایی امام خمینی (۱) شجره نامه طایفه اصلانی (۱) حیدر محمودی (۱) شجره نامه طایفه خدابنده لو (۱) مسابقات قهرمانی استان (۱) خانه عالم روستای کوریجان (۱) لیست کاندیدا های مورد حمایت (۱) سرمایه‌گذاری در شهرستان رزن (۱) تولید شاخص (۱) حد و مرز کوریجان (۱) گالری عکس طایفه خدابنده لو (۱)
دوستان من آپلود فایل اسدآباد افشار آموزش ترکی آذربایجانی آموزش زبان فارسی برای ترک زبانها آوای مهاجران ائل قیزی بخش مرکزی همدان بخش نوبران شهرستان ساوه بوبوک آباد -دیار محمد جعفر مجذوب علی شاه همدانی پایتخت سفال ایران لالجین پایگاه شهید مصطفی خمینی داق داق آباد پروفایل محمد حسین سعادت فر پسرخاله تبليغات وبلاگي تعاون همدان تکواندو کبودراهنگ جوانان روستای کرفس- رزن خاکریز-شهرستان اسد آباد دریافت کتاب و مقاله راهنگ سبز روستای آقداش-- نوبران ساوه روستای بابا خنجر روستای دوچشمه(کله خان) نهاوندستان روستای سامان - نوبران ساوه روستای سلیمانی نیشابور روستای سوزن -شهرستان رزن روستای سوزن-شهرستان رزن کبودراهنگ-مرکری-قاباق تپه روستای کوزره - شرا - همدان روستای گنبد روستای نینج -شهرستان رزن سازمان تبليغات اسلامي شهرستان كبودراهنگ سایانی های مقیم قم سریش آباد قروه سیاهپوشان-محرمعلی صمدی مداح اهل بیت سیراوند اسدآباد شهر زیبای من فامنین همدان شیخ جراح- گل تپه کبودراهنگ فریازان فضای اشتراک فایل رایگان قروه درجزین قشقایی بی وطن وطن پرست-بهزاد حیاتی جعفربیگی گزل کندیم دینگله کهریز همدان لالجین منیم گوزل کندیم پامبولو(پامولو)--شهرستان فامنین مهدی غلامی موسیقی ترکی همدانی نمسا همدان پایتخت تاریخ وتمدن وبلاگ فرهنگ وتاریخ مریانج شرکت بازرگانی پاسارگاد روستای فامرین شعرهای بی کتاب -مرتضی رشیدی خلیل کرد بهار-روستای بهادر بیگ پایگاه خبری تحلیلی کورنگ اخبار کبودراهنگ-مجتبی بهرامی کربلایی امیر محمد اسکندری-شهدا شرمنده ایم دهیاری مارهموار(راهموار) شرکت تعاونی دهیاریهای بخش لالجین پرتال زیگور طراح قالب