سفر نامه ابوالحسن خان فخرالملک

سفر نامه ابوالحسن خان فخرالملک و توصیف کوریجان (1)

در تاریخ 13 رجب 1304 مصادف با 18 فروردین 1266  /7 اوریل 1887  ابوالحسن خان فخرالملک در بازگشت از عتبات از کوریجان عبور کرده و در کتاب از حریم تا حرم شرح سفر خود را نوشته است در این سفر نامه به نام عزالدوله(٢) و عبداله خان سر تیب(٣) مالکان کوریجان اشاره شده و همچنین وضعیت رودخانه  کوریجان و جمعیت کوریجان در آن زمان اشاره شده است «امروز باید به کوریجان که ملک سر کار عزالدوله است برویم مسافت چهار فرسنگ است ....و روز عید حضرت امیرالمؤمنین (ع) و روز بسیار مبارکی است شش ساعت به غروب مانده سوار می شویم و سه فرسنگ در جلگه رو به شمال حرکت کردیم بعد کم کم دره ماهور شد می گفتند این جا سابقاٌ محل دزدگاه بوده حالا از اقبال بی زوال  شاهنشاه جمجماه روحنا فدا در کمال امنیت است یک فرسنگ که از میان دره ماهور گذشتیم در انتها ی ماهورها باز جلگه شد و به قریه کوریجان رسیدیم آدم های حضرت والاعزالدوله استقبال کرده بودند و در خانه ضابط منزل گرفته بودند بد خانه] ای [نبود قریه کوریجان در اصل چهارصد خانوار می شود امروز در راه یک رود خانه عظیمی بود که دویست سنگ آب داشت و پل نداشت و کمال زحمت گذشتیم......امروز در راه باران سختی امد......»

  در خاطرات روز جمعه 14 رجب اینگونه می نویسد « امروز در کوریجان متوقف هستیم رود خانه ای از نزدیکی کوریجان می گذرد که حالا دو هزار سنگ آب دارد پلش خراب شده ناچار باید از راه غیر معمول برویم و...» در خاطرات روز شنبه 15 رجب می نویسد« منزل امروز سرابیگ است و مسافت 5 فرسنگ است صبح را سوار شدیم  چند تن از گماشتگان سر کار عزالدوله برای بلدیت همراه آمده بودند از پل رودخانه کوریجان که واقعاٌ شطی بود گذشتیم عجیب این است که می گویند این رودخانه بکلی خشک می شود نیم فرسنگ که آمدیم به قریه مزرعه که قدریش ملک سرکار عزالدوله است رعایا بره تعارف آورده بودند.»

از دورودخانه که پی چوبی داشت عبور کردیم به قریه داق داق آباد ،از انجا آدمهای سرکار عزالدوله برگشتند ویک نفر بلد همراه کردند ما را به سرابیک ببرد از قراری که میرزا زمان(۴) گماشته سرکار عزالدوله صحبت می کرد در چند روز قبل عبداله خان سرتیب اسبهای خودش را خواسته بود که سان ببیند ....به همراهی بلد سه فرسنگ و نیم بیراهه امدیم  زمین همه جا خارو ورک بود یک ساعت به غروب مانده وارد سرابیک شدیم قریه ای است مخروبه تقریباٌپنجاه خانوار می شود ملک دختر نگار خانم خاله است در یک خانه منزل گرفتیم . (۵)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1.             ابوالحسن خان فخرالملک اردلان از حکام و خوانیین دوره قاجار که سفرنامه اش با عنوان از حریم تا حرم چا پ  شده است

2.       عزالدوله: عبد الصمد میرزا عزالدوله برادر ناصرالدین شاه  (پدر قهرمان میرزا عین السطنه  ونیای خاندان سالور اربابان کوریجان)

3.       عبداله خان سرتیپ مالک دو دانگ کوریجان بوده است .(اراضی این دو دانگ در کوریجان به ایکی دانگ یا سرتیپ لی لر معروف است)

 

4.       میرزا زمان پدر ملا خاور و از کسان عطاءاله بیک بوده که گماشته عزالدوله نیز بوده است

5.       کتاب از حریم تا حرم ابوالحسن خان فخرالملک صفحه 109

 

/ 0 نظر / 8 بازدید