عکس گرو تئاتر مدرسه کوریجان

 ایستاده از راست:علیرضا عباسی.رضا ولدخانی.محمدحسین غیبی. مصیب غیبی.مرحوم حسین رجبی(رحمان)اصغر عباسی.اقای نوروزی.نشسته از راست:رضا اسماعیلی.پرویز مهرابی.سید جعفر حسینی .مرحوم شیردل.ومرتضی مهرابی

با تشکر از  فرستنده عکس  رضا ولدخانی

/ 1 نظر / 54 بازدید