شجره نامه طایفه نوروزی (گوران)

قسمتی از شعر خاندان نوروزی:

نخست جعفر بود از نزاد کردان        دگر  کرد   گوران  نژاد

نوروز    جد    نوروزیان                  دگر بود یوسف نوروز نژاد   

چزو بگذری نامدار روشن روان         یوسفی بود خسرو نژاد

بعداز ان نامدار یوسف  نشان          بود کدخدایی جعفر نژاد

ابن یوسف  چون  شیر   ژیان          حاج ابراهیم نام به  نژاد

دلیر ستوده در هر رزم جنگ            توگفتی داشت ار رستم نژاد

 

کدخای    ده  در  آن زمان               کدخدا محمد حسین این نژاد

از ایشان جز از نام نشنیده ام            از این پس را به چشم دیده ام

محمد چون شاهان گیتی ستان          خردمند و با رای روشن روان

به ثروت بود چو بهرام   سترگ               به شهرت بود چو آرش بزرگ

/ 1 نظر / 78 بازدید
مسعود غیبی

مرسی (نوه دختری حسین آقا) نوروزی هستم