شهرهای استان همدان

 

ردیف شهرداری          جمعیت  شهر در سال 85  درجه  شهرداری سال تاسیس 1 ازندریان  ٨.٧52  ۴  ١٣٧۵ 2 اسدآباد  ۵٩.٩١١  ٧  ١٣١٠ 3 برزول ٢.٧٣١  ١  ١٣٨۴ 4 بهار  ٢٧.۴٨١  ٧ ١٣١٨ 5 تویسرکان  ۴٣.٣۶٠ ٨    ١٣١٠ 6 جورقان  ١٠.٩۵١ ٣   ١٣٧٧ 7 جوکار  ٢.٣۶۴ ٣  ١٣٧٩ 8 دمق  ٣.١٢٧  ۴  ١٣٧۶ 9 رزن  ١٢.٣٧۴  ۶  ١٣۶٩ 10 زنگنه  ٨۴٧  ١  ١٣٨۴ 11 سامن  ۴.۴٣١ ۴  ١٣٣٨ 12 سرکان  ۴.۵۶٣  ۵ ١٣۴٢ 13 شیرین سو  ٢.٧۵٣  ٢  ١٣٧٩ 14 صالح آباد  ٧.٨۵٠  ۵  ١٣٧٣ 15 فامنین  ١۴.٣٠۶  ۶ ١٣۶٩ 16 فرسفج  ١.٨۵۵  ٢  ١٣٧٩ 17 فیروزان  ۴.٣٢٩  ۴  ١٣٧۴ 18 قروه درجزین  ٩.۴۵٢  ۵  ١٣۶١ 19 قهاوند  ٢.٨۵٠  ٢  ١٣٧۶ 20 کبودراهنگ 20.474 6 1337 21 گیان 8.665 2 1384 22 گل تپه 2.631 2 1359 23 لالجین 14.721 2 1357 24 مریانج 9.529 6 1341 25 ملایر 156.289 9 1313 26 نهاوند 73.141 8 1306 27 همدان 479.640 11 1290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید