شجره نامه طایفه عباسی (قویون باشلار طایفه سی )

فرزندان سبزعلی

۵-۴-٣-١(١)-قاسم علی بیک  پسر  سبز علی  پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

۵-۴-٣-١(٢)-میرزا یعقوب علی پسر سبز علی  پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

۵-۴-٣-١(٣)-لطف الله             پسر سبز علی  پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

۵-۴-٣-١(۴)-عبد الله             پسر سبز علی  پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

۵-۴-٣-١-(۵)یوسف علی       پسر سبز علی  پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

فرزندان امین علی

۵-۴-٣-٢(١)-استاد محمد پسر امین علی پسرکربلایی ابراهیم

۵-۴-٣-٢(٢)-عبدالحسین پسر امین علی پسرکربلایی ابراهیم

 

فرزندان فتحعلی 

 ۵-۴-٣-٣(١)- حاج رضا پسر فتحعلی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

۵-۴-٣-٣(٢)- کاظم     پسر فتحعلی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

۵-۴-٣-۴(٢)- قاسم    پسر فتحعلی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

فرزندان حسنعلی

 

نسل ششم 

فرزندان قاسم علی بیک

6-۵-۴-٣-٢-(١){١}نصرت پسرقاسم علی بیک پسرسبز علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

 

فرزندان میرزا یعقوب علی

6-۵-۴-٣-٢-(٢){١}

 

فرزندان لطف الله

6-۵-۴-٣-٢-(٣){١}عباس     پسر پسرلطف الله   پسر سبز علی پسرکربلایی ابراهیم  پسرکربلایی عباس 

6-۵-۴-٣-٢-(٣){٢}    احمد    پسر پسرلطف الله   پسر سبز علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس

 

6-۵-۴-٣-٢-(٣){٣} شیخ محمود  پسر پسرلطف الله   پسر سبز علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس   

 

فرزندان عبد الله

6-۵-۴-٣-٢-(۴){١} یدالله        پسرعبد الله   پسر سبز علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

6-۵-۴-٣-٢-(۴){٢}ولی الله      پسرعبد الله   پسر سبز علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس

 

فرزندان یوسف علی 

6-۵-۴-٣-٢-(۵){١}  سیف علی پسریوسف علی  پسر سبز علی پسرکربلایی ابراهیم  پسرکربلایی عباس   

6-۵-۴-٣-٢-(۵){٢}  محمد پسریوسف علی پسر سبز علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس   

6-۵-۴-٣-٢-(۵){٣} گلابعلی      پسریوسف علی پسر سبز علی پسرکربلایی ابراهیم  پسرکربلایی عباس

6-۵-۴-٣-٢-(۵){۴}    حنیف علی  پسریوسف علی پسر سبز علی پسرکربلایی ابراهیم  پسرکربلایی عباس

فرزنداناستاد محمد

6-۵-۴-٣-٢-(۵){١}  پسریوسف علی  پسر سبز علی پسرکربلایی ابراهیم  پسرکربلایی عباس 

 نسل هفتم 

۵-۴-٣-٣(٣)-جوق باش حسین پسر فتحعلی پسرکربلایی ابراهیم

۵-۴-٣-٢(٣)-بیرام علی پسر امین علی پسرکربلایی ابراهیم

۵-۴-٣-۴(١)-محسن پسر فتحعلی پسرکربلایی ابراهیم

۵-۴-٣-٣(١)-حاج رضا پسر فتحعلی پسرکربلایی ابراهیم

/ 0 نظر / 166 بازدید