# مسئول_میراث_فرهنگی_صنایع_دستی_و_گردشگری_شهرستان_کب